Дата: 16.10.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 3591

В навечерието на заседанието на Европейския съвет през октомври Комисията докладва днес за най-важните постижения в изпълнението на Европейската програма за миграцията, направени от 2015 г. насам, като акцентира върху мерките, които ЕС предприе след публикуването на последния доклад за напредъка през март 2019 г. Комисията също така посочва областите, в които работата за преодоляване на настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията, трябва да продължи.

Върховният представител на ЕС и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини заяви: През последните години създадохме външна миграционна политика на ЕС, започвайки от нулата. Изградихме нови партньорства и укрепихме вече съществуващите такива с Африканския съюз и Организацията на обединените нации. Заедно спасяваме хора и осигуряваме закрила на нуждаещите се, като отваряме канали за законна миграция, работим за отстраняването на причините за миграцията и противодействаме на контрабандата на мигранти и трафика на хора. Последните години бяха потвърждение на това, че нито една държава не може да се справи сама с този сложен проблем. Само ако работим заедно, като обединим сили, можем да преодолеем тези глобални предизвикателства по ефективен, хуманен и устойчив начин.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: Последните години показаха, че само заедно като Съюз сме в състояние да реагираме на извънредни обстоятелства. Заедно поставихме структурните и оперативните основи на всеобхватна европейска система в областта на миграцията, която не само реагира ефективно и дава резултати, но също така подкрепя солидарността и отговорността. Въпреки че предстои още работа и ситуацията продължава да е нестабилна, ние сме много по-добре подготвени, отколкото през 2015 г.

Когато през 2015 г. избухна миграционната криза, ЕС предприе бързи и решителни действия, за да отговори на създалите се изключителни предизвикателства чрез общи европейски решения. През последните 4 години бяха поставени основите на силна колективна политика на ЕС в областта на миграцията и вече разполагаме с нови инструменти и процедури за ефективна координация и сътрудничество. ЕС е по-подготвен от всякога да предоставя оперативна и финансова подкрепа на държавите членки, подложени на натиск, да управлява външните граници и да работи в партньорство с държавите извън ЕС. Необходими са обаче повече усилия, за да завършим тази работа и да направим миграционната политика на ЕС истински пригодна за бъдещето, ефективна и устойчива.

Важен напредък беше постигнат в създаването на силна и ефективна политика на ЕС за управление на миграцията

През последните 5 години Комисията работи неуморно за създаването на по-силна политика на ЕС в областта на миграцията. Като се съсредоточихме върху приоритетните области, успяхме да преминем от състояние на криза към изработването на структурни решения, с които да се гарантира, че Европа е по-добре подготвена за бъдещите предизвикателства, свързани с миграцията, в средносрочен и дългосрочен план.

Солидарност и подкрепа за държавите членки: понастоящем сътрудничеството на ЕС с държавите членки е по-тясно от всякога благодарение на подхода на „горещите точки“ и агенциите на ЕС, както и на командированите на място над 2300 служители. Това способства за по-добро управление на миграцията, спасяване на човешки животи, намаляване на броя на незаконно пристигащите лица и осигуряване на ефективно връщане. Координационните процеси и оперативните структури, разработени и въведени на място, са ключови постижения, които ще продължат да работят и в бъдеще.

По-тясното сътрудничество с партньорските държави дава резултати: ЕС засили своето сътрудничество с партньори извън Европа, за да се справи с първопричините за незаконната миграция, да защитава бежанците и мигрантите и да подкрепя приемащите общности. За тази цел беше мобилизирано безпрецедентно финансиране в размер на 9,7 милиарда евро, по-специално чрез Доверителния фонд на ЕС за Африка, Доверителния фонд за Сирия и Механизма за бежанците в Турция, по линия на който вече са разпределени 97 % от 6 милиарда евро. Подкрепата на ЕС се съсредоточава също така върху устойчивостта, стабилността, икономическите и трудовите възможности. Сътрудничеството с партньорските държави в областта на връщането също се подобри, като понастоящем се прилагат споразумения и договорености за връщане и обратно приемане с 23 държави партньори.

Поставени са основите на бъдещи силни и справедливи правила в областта на убежището: необходимостта от реформа на общата европейска система за предоставяне на убежище е една от най-ясните поуки от кризата от 2015 г. Комисията представи всички необходими предложения за цялостна и устойчива уредба на ЕС за миграцията и убежището. Въпреки че по пет от седемте предложения беше постигнат напредък, реформата все още не е завършена и продължава да е необходим общ подход за осигуряването на справедлива, ефективна и устойчива система за предоставяне на убежище.

Значителен напредък в осигуряването на безопасни и законни пътища: през последните 5 години държавите членки положиха най-големите колективни усилия в областта на презаселването и досега са презаселени почти 63 000 души. Потвърждавайки своя ангажимент и решимост за осигуряване на приемственост на усилията на ЕС за презаселване в бъдеще, държавите членки откликнаха на призива на Комисията да продължат с презаселването през 2020 г., като вече поеха ангажимент за около 30 000 места за презаселване.

Необходими са повече усилия и неотложни мерки в ключови области

Макар че като цяло ситуацията по всички миграционни маршрути вече е сравнима с тази отпреди кризата, като броят на пристигналите през септември 2019 г. е с около 90 % по-малък, отколкото през септември 2015 г., положението остава нестабилно и геополитическите развития изправиха ЕС пред нови предизвикателства. Необходима е допълнителна работа, за да се посрещнат непосредствените ключови предизвикателства и да се постигне напредък по текущата работа, по-специално:

  • Спешни действия за подобряване на условията в Източното Средиземноморие: въпреки че през последните месеци гръцките органи предприеха стъпки за облекчаване на натиска върху островите, включително по-специално с изработената нова стратегия за приемане и нови мерки в областта на убежището, увеличаването на броя на пристигащите увеличи допълнително натиска върху вече изнемогващата система. Макар изявлението на ЕС и Турция да продължава да дава конкретни резултати, подновеният миграционен натиск в Турция и нестабилността в региона като цяло продължават да будят тревога. С оглед на това трябва да бъдат предприети спешни действия за подобряване на условията на приемане, да бъдат засилени прехвърлянията от островите към континентална Гърция и връщанията по линия на изявлението. Комисията увеличава също така своята подкрепа за Кипър, тъй като понастоящем страната е изправена пред увеличение на броя на пристигащите лица.
  • Повече солидарност в областта на търсенето и спасяването: въпреки операциите по търсене и спасяване в морето продължават да умират хора и е очевидно, че ad hoc решенията за преместване, координирани от Комисията, не решават проблема в дългосрочен план. Комисията поддържа ангажимента си да работи с държавите членки и да ги подкрепя при съгласуването на временни договорености за улесняване на свалянето на брега след операции по търсене и спасяване в Средиземно море и приканва повече държави да се включат в усилията за солидарност. Тези договорености биха могли да послужат като пример за справяне с потоците в други части на Средиземно море. 
  • Ускоряване на евакуациите от Либия: положението в Либия продължава да буди сериозна загриженост. След избухването на ожесточен конфликт в Триполи и околностите му през април 2019 г., усилията в рамките на тристранната работна група между АС, ЕС и ООН трябва да продължат, за да се подпомогне освобождаването на задържаните мигранти, да се улесни доброволното връщане (49 000 връщания досега) и да се евакуират най-уязвимите лица (над 4000 евакуирани). Държавите членки трябва спешно да увеличат броя и ускорят темпа на презаселванията по механизма за транзитно преминаване при кризисни ситуации (МТПКС) в Нигер, управляван съвместно с ВКБООН, и да предоставят подкрепа за новосъздадения МТПКС в Руанда.

За повече информация

Съобщение Доклад за напредъка относно изпълнението на Европейската програма за миграцията

Информационен документ Постигане на резултати в областта на презаселването

Информационен документ Миграция: солидарност в рамките на ЕС 

Информационен документ Подкрепа и солидарност в областта на миграцията и управлението на границите в рамките на бюджета на ЕС

Информационен документ Действия на ЕС по маршрута през Западното Средиземноморие

Информационен документ Действия на ЕС по маршрута през Централното Средиземноморие

Информационен документ Механизмът на ЕС за бежанците в Турция

Информационен документ Информационни документи по държави за финансовата подкрепа за държавите членки