18.03.2020

В деловодството на Народното събрание са внесени предложенията към Законопроекта за мерките по време на извънредно положение, касаещи счетоводни и данъчни срокове. Предстоят те да бъдат разгледани в ресорните комисии, а в петък законът ще бъде гласуван на второ четене в пленарна зала.

По-долу правим резюме на предложените срокове за 2020 г.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и внасяне на данъците по нея се удължава до 30.06.2020 г.

Срокът за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) се определя със съвместна заповед от директорите на НАП и НСИ, като се очаква този срок също да бъде удължен до 30.06.2020 г.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъците по нея само за лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а се удължава до 30.06.2020 г. Отстъпката по чл. 53, ал. 6 ще се ползва от тези лица, ако декларацията е подадена и данъкът е внесен в срок до 31.05.2020 г.

Срокът от ЗСч за публикуването на годишните финансови отчети (ГФО) се удължава до 30.09.2020 г.

Срокът от ЗСч за публикуването на декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 3 при неосъществяване на дейност през 2019 г. се удължава до 30.06.2020 г.

Нов режим за авансовите вноски по ЗКПО за 2020 г.

За предприятията, които са задължени да правят месечни авансови вноски

Месечните авансови вноски за месеците от януари до юни 2020 г. включително се определят, както следва:
АВ месечна = 0,5 х ДП/12 х ДС, където:
АВ месечна е месечната авансова вноска
ДП е декларираната данъчна печалба за 2018 г.
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък

За период януари - юни 2020 г. НАП изчислява служебно дължимите авансови вноски и вписва размера им директно в данъчно осигурителната сметка, без да е необходимо лицата да ги декларират.

За месеците от юли до декември 2020 г. авансовите вноски се правят по общия ред  - на база на прогнозната данъчна печалба за 2020 г.

Сроковете за внасяне остават, както досега. Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

1. за месеците януари, февруари и март - в срок до 15 април на текущата календарна година;

2. за месеците от април до декември - в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят.

За предприятията, които са задължени да правят тримесечни авансови вноски

Тримесечните авансови вноски за първо и второ тримесечие на 2020 г. се определят както следва:
АВ тримесечна = 0,5 х ДП/4 х ДС, където:
АВ тримесечна е тримесечната авансова вноска
ДП е декларираната данъчна печалба за 2018 г.
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък

За първо и второ тримесечие на 2020 г. НАП изчислява служебно дължимите авансови вноски и вписва размера им директно в данъчно осигурителната сметка, без да е необходимо лицата да ги декларират.

За трето тримесечие на 2020 г. авансовата вноска се изчислява по общия ред, както до сега, на база на прогнозната данъчна печалба за 2020 г.

Сроковете за внасяне остават както досега. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, а за третото тримесечие - в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Важно:

Авансовите вноски от януари до юни 2020 г., респективно - за първо и второ тримесечие, не могат да бъдат променяни с декларация по чл. 88, ал. 1 от ЗКПО.

Авансови вноски не правят:

1. данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за 2018 година не превишават 300 000 лв.;

2. новоучредените през 2020 г. данъчно задължени лица с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон;

3. лицата, които за 2020 г. ще преотстъпват корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от Закона за корпоративното подоходно облагане.
 
Месечни авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за 2018 г. превишават 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски.

Новоучредените през 2019 г. и предприятията с данъчна загуба за 2018 г. могат да не правят авансови вноски.

Други промени:

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.

При обявено извънредно положение работодателят има право да предостави до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.

Текстът с внесените предложения към законопроекта можете да изтеглите оттук.

Очаквайте подробности след гласуването в петък на второ четене в пленарна зала!

___________

Автор: Катя Крънчева

Дата: 18.03.2020

Източник: kik-info.com

Прочетено: 6071