19.03.2020

До                                                                          

Народно събрание - Комисия по правни въпроси 

Г-жа Анна Александрова, председател

 

Министерство на туризма

Г-жа Николина Ангелкова, министър

 

Министерство на здравеопазването

Г-н Кирил Ананиев, министър

 

Министерсво на финансите

Г-н Владислав Горанов, министър

 

Министерство на икономиката

Г-н Емил Караниколов, министър

 

Българска стопанска камара

Г-н Радосвет Радев, председател на УС

 

 

ОТНОСНО: ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА БИЗНЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗАТА, ПРОВОКИРАНА ОТ COVID -19

 

Ние, от Национална асоциация Хотел, Ресторант, Кафетерия /ХоРеКа/ оценяваме и подкрепяме мерките, които предприема Правителството на РБ и Националният щаб.

Членовете на Асоциация Хорека са 26 фирми с общ персонал от над 1200 служители и работници.

Всички тези дружества са тясно специализирани единствено в производството,   доставката на кухненско и друго професионално оборудване за хотели и ресторанти. Поради извънредното положение и всички предприети мерки, нашия бранш е принуден да прекрати дейността си, тъй като клиентите ни са под забрана да работят. Още повече, че дори при оптимистичния развой на събитията и овладяване на ситуацията в близките месеци, уверено твърдим, че всички инвестиционни намерения за бъдещи инвестиции в нови обекти и оборудване ще бъдат отложени зa неопеделен срок, поради срива на туризма и потребителското търсене като цяло.

Дейността ни включва и производство на изделия за фирми от ЕС. Това също влошава допълнително нашата дейност.

Като социално отговорни компании, солидарни в общата борба с COVID-19, предлагаме на Правителството на РБ заедно да потърсим механизъм за подкрепа, относно кредитите за оборотни средства, които са с по-високи лихви и по-къси срокове. Поради момента, в който възникна кризата ситуацията при нас е критична – поръчки спрени по средата, складове под наем пълни със стока, която няма да има търсене през следващите поне 2 години, персонал зает в производството , което е обезпечено със суровини за тези поръчки и много платени стоки на доставчици , които са извън страната.

Имайки предвид изложените мотиви:

  1. Настояваме членовете на Асоциация ХоРеКа и останалите фирми от бранша да бъдат включени в списъка на пряко засегнатите фирми от този тясно специализиран сектор, част от „гръбнака “ на целия туристически бранш.
  2. Да се посочат ясни критерии и насоки за подпомагане на малките и средни предприятия, чрез предвидените финансови инструменти.
  3. Преразглеждане на сроковете по отношение на данъци и други плащания към държавата, като се разсрочат в дългосрочен план. Средствата ще подпомогнат нашите фирми да осигурят за по-дълго време работни места, като не съкращаваме персонала и запазване на жизнеността на екипите за работа след кризата.
  4. Чрез създаване на централизирана информационна система да се осигурят плащанията от държавата и общините по всички ангажименти, които имат към фирмите, чрез обществени поръчки, държавни поръчки и поръчки с директно възлагане.
  5. Конкретното ни предложение е всички кредити по линия на Оперативна Програма „ Инициатива за МСП-2014-2020       с финансиране на ЕФРР „Хоризонт 2020“ , както и съфинансиране от Европейският инвестиционнен фонд и Европейската инвестиционна банка да бъдат преразгледани, като се търси възможност за замразяване и гратисни периоди, чрез финансиращите ги Европейски институции, които подават ясни сигнали, че търсят подкрепа за всички.

Благодарим на финансовия министър за решението да отвори телефонна линия, на която да бъдат подавани сигнали за неизплатени средства на държавата като Възложител по договори и други неизпълнени финансови ангажименти към бизнеса. Предложението ни е да бъде създаден ел.адрес на който да бъдат изпращани справки, придружени с документи, удостоверяващи тези неоспорими вземания на бизнеса, които да бъдат входирани по електрронен път и да бъде издаван входящ номер. За да не натоварваме администрацията на Министерство на финансите, предлагаме в копие към това ел.писмо да бъде добавян и Възложителят, които има това задължение. Да се даде кратък административен срок за проверка и възстановяване на средствата, дължими към бизнеса от всеки възложител. По този начин ще има контрол и прозрачност на целият процес. 

Като разчитам на Вашата ангажираност и подкрепа, оставам на разположение за съдействие и участие в работни групи и инициативи по повод гореизложеното.                                                      

 

С уважение,

Михаил Абаджиев

/Председател на УС/        

 

Дата: 19.03.2020

Източник: ХоРеКа

Прочетено: 1716