03.04.2020

Кой има право на подкрепата, кои са документите които трябва да се приготвят и какво още е нужно?

„План за действие“, който да улесни повече фирми успешно да получат помощ от държавата по схемата „60/40“, предвидена с Постановление 55 от 30 март 2020, предлагат адвокатите от адвокатско дружество „Андрей Делчев и партньори“-Евролекс. Те определят следващите два месеца като „Време за солидарност“.

„В момент, в който стотици хиляди хора в България са загрижени за оцеляването си, наш дълг е да помогнем с експертизата си на нуждаещите се“, коментира в писмо до медиите Андрей Делчев, управляващ партньор на „Андрей Делчев и партньори“-Евролекс и член на УС на БСК.

Ето и резюме на своеобразния план за действие:

Цел:

Работодателят да получи финансова помощ от държавния бюджет в размер на 60 на сто от осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, на когото не е прекратил трудовото правоотношение.

Общият размер на средствата по схемата е 1 млрд. лева.

Срок:

Крайният срок за кандидатстване е 21 април 2020 г. Препоръчително е да се кандидатства възможно най-скоро, тъй като бюджетът на схемата може да бъде изчерпан преди всички да са заявили желание за подкрепа.

Стъпка 1: Проверка дали може да получи помощта

За да получите подкрепа, трябва да попадате в една от следните 3 групи работодатели:

1/ Първа група са работодатели, които са преустановили работата на предприятието или на част от предприятието заради заповед на държавен орган.

Например: увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, заведения за бърза хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, МОЛ-ове, училища, детски градини, кина, театри, музеи, концертни зали, зали за симпозиуми и конференции, фитнес-зали, СПА центрове, спортни центрове и др., които бяха затворени на 13 март 2020 г. със заповедта на Министъра на здравеопазването.

2/ Втора и трета група са всички останали работодатели:

 • на които приходите за предходния месец са намалели с 20 на сто в сравнение със същия месец през 2019 г.
 • които са преустановили с изричен акт работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители (втора група), или които са въвели непълно работно време в предприятието или в негово звено (трета група).

Изключени са селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа, дейности на чуждестранни организации и служби.

Стъпка 2: Проверка дали отговаря на Общите условия

 • да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанската си дейност в България;
 • да няма задължения за данъци и осигурителни вноски към държавата или общината, установени с влязъл сила акт на компетентен орган;
 • да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • да няма през последните 6 месеца нарушения на трудовото законодателство.

Стъпка 3: Кандидатстване в Бюрото по труда

Документите се подават в Бюрото по труда, което обслужва територията по мястото на работа на работниците. Ако мястото на работата е в район Възраждане в София, документи се подават до Бюрото по труда на адрес ул. „Странджа“ 64.

Подаването става по електронен път, с препоръчано писмо с обратна разписка или в краен случай в деловодството на хартиен носител. Когато се подават по електронен път, документите надлежно се подписват и подпечатват, сканират се (или се подписват с електронен подпис) и се изпращат по е-мейл (за Възраждане на bt101@mbox.contact.bg).

Подават се следните документи:

 • Заявление за изплащане на компенсация декларации по образец и;
 • Списък на работниците и служителите, за които е заявлението по образец (на хартиен/сканиран и на електронен носител/ексел таблица);
 • Заверено копие на заповедта, с която е преустановена работата или е въведено непълно работно време;
 • Документ, удостоверяващ намаляването на приходите, когато кандидатстват работодатели от втората или третата група, като напр. дневници на продажби, оборотни ведомости и др.

Стъпка 4: Получаване на компенсациите

Документите се разглеждат в срок от 7 работни дни от Комисия на Бюрото по труда. В случай, че бъде одобрен, работодателят получава компенсацията от Националния осигурителен институт по посочена в заявлението банкова сметка.

Размерът на компенсацията е 60% от сумата на осигурителния доход за януари 2020 г. на всички работници, заявени за компенсация. Размерът на компенсацията за работодатели, които са въвели непълно работно време ще бъде 60% от осигурителния доход за неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Компенсациите се изплащат за периода на действие на Извънредното положение, но за не повече от 3 месеца.

Стъпка 5: Възстановяване на получени компенсации

Работодателят може да бъде санкциониран да възстанови получените компенсации, в случай че:

 • не е изплатил пълния размер на трудовото възнаграждение за съответния месец и дължимите осигурителни вноски;
 • не запази заетостта на работниците, за които е получена компенсация;
 • прекрати трудовите договори на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 КТ на други работници и служители, за които не е получена компенсация, за периода, през който се изплащат компенсации;
 • декларира неверни данни;

Трябва да се подчертае, че посочените ограничения не се прилагат извън периода, за който работодателите получават компенсация.

Няма други ограничения за уволняване/едностранно прекратяване на трудовите правоотношения с други работници през посочения период (напр. дисциплинарно уволнение).

 

Дата: 03.04.2020

Източник: Investor.bg

Прочетено: 3511