20.05.2020

Комисията предложи днес специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави — членки на ЕС, в контекста на пандемията от коронавирус. Те са съсредоточени върху най-неотложните предизвикателства, породени от пандемията, и върху възобновяването на устойчивия растеж.

Структурата на препоръките се основава на две цели: в краткосрочен план — смекчаване на сериозните отрицателни социално-икономически последици от пандемията от коронавирус; и в краткосрочен до средносрочен план — постигане на устойчив и приобщаващ растеж, който улеснява зеления преход и цифровата трансформация.

Пакет от документи за европейския семестър с нов фокус

В годишната стратегия за устойчив растеж е представена стратегията на Комисията за растеж въз основа на насърчаването на конкурентоспособна устойчивост за изграждането на икономика, която работи в интерес на хората и на планетата. Предвид разпространението на кризата, свързана с коронавируса, това продължава да е от изключително значение. Препоръките обхващат четирите измерения на конкурентоспособната устойчивост — стабилност, справедливост, екологична устойчивост и конкурентоспособност — и поставят също така специален акцент върху здравето. Освен това те отразяват ангажимента на Комисията за включване на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации в европейския семестър, тъй като предлагат интегрирана рамка, обхващаща въпроси, свързани с общественото здраве, социалната сфера, околната среда и икономиката.

Препоръките обхващат области като инвестирането в общественото здравеопазване и устойчивостта на здравния сектор, запазването на заетостта чрез подпомагане на доходите на засегнатите работници, инвестирането в хора и умения, подпомагането на корпоративния сектор (по-специално малките и средните предприятия) и предприемането на действия срещу агресивното данъчно планиране и изпирането на пари. Възстановяването и инвестициите трябва да вървят ръка за ръка, като дават нов облик на икономиката на ЕС, изправена пред зеления и цифровия преход.

Тази година специфичните за всяка държава препоръки се отнасят до качеството, като се отклоняват от бюджетните задължения, които обичайно се прилагат. Те отразяват активирането на общата клауза за дерогация, като се препоръчва държавите членки да предприемат всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, да поддържат икономиката и да подкрепят последващото възстановяване. Когато икономическите условия позволяват това, фискалните политики следва да са насочени към постигането на разумни фискални позиции в средносрочен план и осигуряването на устойчивост на обслужването на дълга, като същевременно се увеличават инвестициите.

Мониторинг на промените във фискалната област

Комисията прие също така доклади по член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС за всички държави членки, с изключение на Румъния, по отношение на която вече се прилагат корективните мерки на Пакта за стабилност и растеж.

От Комисията се изисква да подготви тези доклади за държавите членки, които поради причини, свързани с коронавируса, сами планират през 2020 г. да нарушат ограничението за дефицита от 3 % или по отношение на които е налице такава прогноза на Комисията. В докладите за Франция, Белгия, Кипър, Гърция, Италия и Испания също така се оценява спазването от страна на тези държави членки на критерия за дълга през 2019 г. въз основа на потвърдени данни, валидирани от Евростат.

В тези доклади се отчита отрицателното въздействие на пандемията от коронавирус върху националните публични финанси. Предвид изключителната несигурност, свързана с извънредното макроикономическо и фискално въздействие на пандемията, Комисията счита, че на този етап не следва да се взема решение дали да се прилага процедура при прекомерен дефицит по отношение на държавите членки.

Следващи стъпки

Координираният европейски икономически отговор е от решаващо значение, за да се задейства отново икономическата дейност, да се смекчат последиците за икономическата и социалната структура и да се намалят различията и дисбалансите. Ето защо европейският семестър за координация на икономическите политики и политиките в областта на заетостта е изключително важен за стратегията за възстановяване.

Във връзка с това Комисията приканва Съвета да подкрепи тези специфични за всяка държава препоръки и насърчава държавите членки да ги изпълнят изцяло и своевременно.

Изказвания на членове на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Коронавирусът ни удари като астероид и образува кратер в европейската икономика. Настоящият пролетен пакет от европейския семестър беше преработен и рационализиран, за да даде насоки на нашите държави членки, докато си проправят път в напрегнатата обстановка. В непосредствено бъдеще вниманието ни е насочено към инвестирането в общественото здравеопазване и защитата на работните места и предприятията. Предвид че преминаваме към възстановяване, европейският семестър ще бъде от съществено значение за осигуряването на координиран подход за връщане на нашите икономики към устойчив и приобщаващ растеж — никой не бива да бъде изоставен. Нуждаем се и от реформи за подобряване на производителността и бизнес средата. Когато условията позволят това, ще трябва да постигнем баланс между осъществяването на фискална устойчивост и стимулирането на инвестициите.

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Оказването на подкрепа на работниците, укрепването на социалната закрила, борбата с неравенствата и гарантирането на правото на хората да развиват своите умения ще бъдат основни приоритети за нашия икономически отговор по отношение на кризата, както и за осигуряването на приобщаващ зелен и цифров преход. Можем да постигнем това само ако действаме заедно. Европейският стълб на социалните права продължава да бъде нашият пътеводител в тези начинания. В процеса на възстановяване след пандемията от коронавирус трябва да се насърчават устойчивостта и сближаването във възходяща посока, поставяйки хората на централно място.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Пандемията от коронавирус и необходимите противоепидемични мерки нанесоха тежък удар на европейските икономики. Настоящите препоръки отразяват тази безпрецедентна ситуация. Днес трябва приоритетно да укрепим нашите здравни системи, да подкрепим нашите работници и да спасим предприятията си. Предизвикателствата, пред които бяхме изправени преди тази криза, обаче не са изчезнали. Ето защо с оглед на бъдещето нашите цели за инвестиции и реформи трябва да продължат да бъдат насочени към успешното осъществяване на зеления и на цифровия преход и към гарантирането на социална справедливост. Това означава също, че всеки трябва да поеме своя дял: в една солидарна и справедлива Европа няма място за агресивно данъчно планиране.

Доклади за засилено наблюдение относно Гърция, Испания и Кипър

Комисията прие шестия доклад за засиленото наблюдение по отношение на Гърция. В него се стига до заключението, че предвид извънредните обстоятелства в резултат на разпространението на коронавируса Гърция е предприела необходимите действия, за да изпълни поетите от страната специфични ангажименти за реформи.

Комисията прие също така докладите за наблюдение след приключване на програмите за Испания и за Кипър.

Допълнителна информация

PDF версия за печат

Дата: 20.05.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 5135