16.07.2020

Възможности за работодатели за запазване на заетостта

Във връзка с честите запитвания относно възможностите за запазване на заетостта, които държавният бюджет и ОПРЧР предлагат, БСК публикува кратка информация и полезни връзки.

1. Нов дизайн на мярката 60/40, приета с Постановление № 151 от 15 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

Основната промяна е, че вече не се изисква работодателите, които кандидатстват за компенсация да са преустановили дейност.

Допустими са работодатели, които:

1. cа местни физически и юридически лица или техни поделения, други организационно и икономически обособени образувания, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

2. cа декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на средства, спрямо същия месец на предходната календарна година

3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или общината преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;

4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили средства, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени тези средства. Това изискване не се прилага за работници и служители, осигурени е сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“;

6. не прекратят трудови договори на свои работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат средства за запазване на заетостта;

7. нямат извършено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за изплащане на средствата за запазване на заетостта, за което има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение.

За кои служители може да се кандидатства:

Работодатели, които са ползвали досегашната мярка 60/40, ще могат да продължат да я ползват през следващите 3 месеца и след като са възобновили дейността си.

Работодателите могат да кандидатстват за компенсация за свои работници и служители, осигурени във всички икономически сектори, с изключение на изрично посочените в чл. 1, ал. 4 на Постановлението – Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление и Образование (с изкл. на дейности в предучилищното образование, обучение на водачи на превозни средства и др.п.), Хуманно здравеопазване и социална работа (изкл. на зъболекари, дневни грижи за малки деца в частния сектор), Дейности на екстериториални организации и служби.

Компенсации могат да се получават за работниците и служителите, които в периода 13.03.2020 г. – 30.06.2020 г.:

1. са били с преустановена работа (по реда на чл. 120в от Кодекса на труда);

2. работили са на непълно работно време (по реда на чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда);

3. са ползвали са платен годишен отпуск по инициатива на работодателя (по реда на чл. 173а от Кодекса на труда),

4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения по реда на чл. 130а от Кодекса на труда и чл. 24 от Закона за насърчаване на заетостта през периода от 13 март до 30 юни 2020 г.

Осигурителният доход, който се възприема за база за изчисляване на компенсациите е за месец май 2020 г.

В сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“, мярката е приложима и по отношение на работници, наети след 13 март 2020 г. За този сектор, размерът на компенсациите може да до стигне до 80 на сто от осигурителния доход. За лицата наети след 01.06.2020 г., работодателят следва да изплати възнаграждение в размер не по-малък от размера на минималния осигурителния доход за длъжността и да внесе дължимите осигурителни вноски.

За какъв период може да се кандидатства: За целия период или за част от периода от 1 юли до 30 септември 2020 г.

2.  „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ (проект на АЗ, финансиран по ОПРЧР)

Общ бюджет 40 млн. лв.

Oчаква да бъдат включени най – малко 22 000 заети лица.

Продължителността е до 31.12.2021 г.

Чрез проекта се осигурява подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, в сектор хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв.

Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.

Могат да кандидатстват работодатели, декларирали спад в приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година.

 3. "ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ" (проект на АЗ, финансиран по ОПРЧР)

Общ бюджет 160 млн. лв., от които 50 млн. са заделени за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“

Oчаква да бъдат включени най – малко 70 000 безработни лица.

Продължителността е до 31.12.2021 г.

Помощта е в режим де минимис.

Проектът цели да окаже подкрепа на работодатели за наемане на безработни лица чрез осигуряване на субсидия за заетост на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 3 месеца.

Работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за периода, равен на периода на субсидираната заетост.

Допустими са работодатели, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народните читалища от всички сектори, с изключение на рибарството и аквакултурите.

 Вижте още ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ.

Дата: 16.07.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3620