14.10.2020

Проучване за специфичните потребности и начини за адаптиране на работната среда за по-дълъг трудов живот на хора с три хронични заболявания се провежда в България и останалите страни от ЕС. То се извършва от екип от БСК, Факултета по обществено здраве към МУ-София, НЦОЗА и НПО по европейски проект BG05M9OP001-1.051-0006 „Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа". Целта му е да подпомогне заетостта на хората с диабет, сърдечносъдови проблеми и ХОББ, като идентифицира проблемите пред тях и предложи решения.

Застаряването на населението и на работна­та сила са един от основните проблеми за целия свят. В сравнение с останалите държави в ЕС темповете им в България са много по-високи. Нарастващият брой и дял на хората над 65 години поставя сериозни преди­зви­кателства пред социално-осигурителната система, системата за социално подпомагане, здравеопазването, образованието, казват авторите на проекта. Според тях твърде много пациенти са изправени пред финансови затруднения в резултат на разходи за здравни грижи, водещи до увеличаване на неравно­поставеността в здравеопазването.

Пациентите с хронични заболявания

и хората, които неформално полагат грижи за тях, се сблъскват със сериозни затруднения с достъпа до и в оставането на работа. Като резултат от това – социалното изключване често води до влошаване на здравето и нарастваща нужда от медицинско обслужване, допълват авторите на изследването. Затова те провеждат проучване сред пациенти с диабет, ССЗ и астма, за да установят какви са потребностите им и доколко удобни са сегашните им условия на труд.

На база на идентифицираните проблеми,

екипът ще разработи ръководства за подпомагане на работодателите в пригаждането на работните места към потребностите на тези хора. Също така ще предложи и политики за усъвършенстване на сегашната система, така че да осигури пълноценната им трудова реализация. Какви са основните изводи на изследването ще разкажат неговите автори през следващите дни.

Дата: 14.10.2020

Източник: clinica.bg

Прочетено: 1149