Дата: 13.11.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 1230

Инвестиционната бизнес анкета[1] на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2020 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 20.9% по-малко в сравнение с предходната 2019 година.

Според основните производствени групировки[2] най-голям относителен дял в инвестициите през 2020 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (36.4%), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (27.5%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18.2%) (фиг. 1 от приложението).

По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2021 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността със 7.6% спрямо 2020 г., като около 40% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. В структурата по основни производствени групировки енергетичните и свързаните с водата сектори формират най-голям относителен дял - 37.6%. След него се подреждат производството на стоки за междинно потребление и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 35.7 и 14.6% (фиг. 2 от приложението).

По направление на инвестициите през 2021 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет - 34.5% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място, с 29.4% дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 19.7%, и за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 16.4%.

По отношение на факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2021 г., преобладават позитивните оценки на въздействие („стимулиращо“ или „много стимулиращо“) при „търсене на продукцията“[3], „финансови ресурси или очаквани печалби“[4] и „технически фактори“[5]. При групата „други фактори“[6] 23.7% от анкетираните посочват влиянието им като „стимулиращо“, 27.5% отговарят, че факторът не оказва влияние, а 34.9% от тях се въздържат от оценка (фиг. 3 от приложението).

Вижте пълния текст ТУК

__________

[1] От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписани споразумения между двете институции. НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в тях.

[2] Класификацията „Основни производствени групировки“ включва производство на стоки за дълготрайна употреба, производство на недълготрайни потребителски стоки, енергетични и свързани с водата сектори, производство на стоки за междинно потребление, производство на инвестиционни стоки и други.

[3] Има се предвид степента на използване на оборудването и перспективите за продажби.

[4] Има се предвид достъпът до ресурси за инвестиции (и тяхната стойност), възможностите за възвръщането им, както и липсата на възможност за предприятието да използва своите ресурси по-рентабилно (особено чрез чисто финансови операции).

[5]Имат се предвид технологическите разработки, достъпът до работна сила и нейното положение спрямо новите технологии, както и техническите условия, създадени от обществените институции, при които се дава разрешение за инвестиции.

[6] В тази група фактори се има предвид политиката на обществените институции особено по отношение на данъчното облагане и условията за износ на продукция и други.