02.12.2020

Автор: адв. Валентина Андова от Адвокатско дружество "Савов и Партньори"

___________

В Държавен вестник, публикуван на 01.12.2020, бяха обнародвани изменения, с които се прие институтът на „абсолютната десетгодишна погасителна давност"

Тези промени влизат в сила и се прилагат от 02.06.2021 г. 

С изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването й, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено. 

Десетгодишната погасителна давност се отнася и за заварените правоотношения, по които имате изискуеми вземания. В тази връзка следва да имате предвид, че: 

 1. Десетгодишната давност започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо.
 2. При висящо изпълнително производство десетгодишната давността започва да тече от първото действие по изпълнението.
 3. При висящо съдебно производство – от момента на влизане в сила на акта, с който вземането е признато. 

Ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

По отношение на десетгодишната погасителна давност се прилагат правилата за спиране на обикновената давност, предвидени в Закона за задълженията и договорите. 

Десетгодишната давност не се прилага за следните вземания: 

 1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество;
 2. за непозволено увреждане;
 3. за неоснователно обогатяване;
 4. за издръжка;
 5. за трудово възнаграждение;
 6. за обезщетения по Кодекса на труда;
 7. по повод приватизационна сделка;
 8. по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Съветваме Ви да предприемете действия по събиране на висящите си вземания преди 02.06.2021 г., за да не бъдат погасени същите с изтичането на десетгодишната давност. 

 

 

Дата: 02.12.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3345