08.01.2021

С важно значение от състава на краткотрайните активи и на краткосрочните пасиви на фирмата са нейните вземания и задължения. По същество те са средства, които временно са предоставени или привлечени, за които не се начислява и плаща лихва, при положение че се спазят сроковете за тяхното получаване или погасяване.

Размерите на вземанията и задълженията оказват непосредствено влияние върху редица ключови показатели, характеризиращи ликвидността, платежоспособността и финансовата стабилност на всяка фирма и финансова институция.

Българска финтех платформа революционизира продажбата на вземания и портфейли чрез онлайн аукциони. Платформата Vendofin.com гарантира получаването на най-добра цена чрез провеждането на онлайн аукциони от различен тип. Осигурява пълен контрол на продавача на вземанията върху начина на продажба, началната цена и информацията, която се разкрива.

Онлайн аукционната дейност се налага в САЩ в началото на века, но с ограничени контакти в епидемичното положението, в което се намираме всички ние последната година, се разпространява в целия свят. Vendofin.Com е първата такава в Източна Европа.

Платформа организира изцяло процеса на продажба онлайн, без необходимост от какъвто и да е контакт. Процесът включва следните основни етапи:

  • Заявяване на интерес за участие в аукцион;
  • Подписване на Споразумение за конфиденциалност;
  • Получаване на покана за участие в аукциона и получаване на достъп до информацията за портфейла;
  • Онлайн аукцион.

В аукционите като продавачи участват само юридически лица, регистрирани с фирмен профил на платформата. Всички  изисквания за защита лични данни и киберсигурност са покрити.

За успешното събиране на вземането от съществено значение е финансовото и имотно състояние на длъжника. Междуфирмената задлъжнялост също е винаги актуален проблем за българската икономика, а и не само за нея. Финансовите кризи могат да доведат до масови фалити във всички сектори, като засягат както малки, така и големи фирми. Това допринася за обявяване на дружества в несъстоятелност, прехвърляне на дружествени дялове на безимотни лица и офшорни компании.

През години на благоприятен икономически климат бизнесът се стабилизира, но в кризисна обстановка се появяват и много нови субекти на пазара, които са високо рискови от гледна точка на несигурен оборот и съществуваща възможност от задлъжняване към техни доставчици и партньори. Също така, доста фирми предприемат допълнителни рискове с разширяване на дейността си, поемане на по-големи финансови тежести и в много случаи се наблюдават проблеми с разплащанията между контрагентите на пазара.

Като превенция срещу порочни практики съветваме да не се бездейства и изчаква, а да се направят своевременно необходимите постъпки за събиране на вземанията. Събирането на вземания онлайн е процес стъпка по стъпка, който държи разходите под контрол и може да бъде наблюдаван непрекъснато.

Дата: 08.01.2021

Източник: Адв. Валентин Савов, Valentin Savov & Partners

Прочетено: 5658