22.03.2021

Комисията публикува първата си предварителна оценка на въздействието на SURE — инструмент на стойност 100 милиарда евро, предназначен за защита на работните места и доходите, засегнати от пандемията от COVID-19.

В доклада се заключава, че SURE е смекчил успешно сериозното социално-икономическо въздействие, произтичащо от кризата с COVID-19. Той е спомогнал да се гарантира, че безработицата в държавите членки бенефициери по време на кризата е нараснала значително по-малко, отколкото по време на световната финансова криза, въпреки по-голямото намаление на БВП.

SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за защита на гражданите и смекчаване на много тежките социално-икономически последствия от пандемията от COVID-19. Инструментът предоставя финансова подкрепа под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия от ЕС на държавите членки, за финансиране на национални режими на работа при непълно работно време и други подобни мерки за запазване на заетостта и подкрепа на доходите, по-специално за самостоятелно заетите лица, както и на някои мерки, свързани със здравето. Досега Комисията е предложила финансова подкрепа в размер на общо 90,6 милиарда евро за 19 държави членки. SURE може да предостави финансова помощ в размер на още над 9 милиарда евро и държавите членки все още могат да подават искания за подкрепа. Комисията има готовност да оцени допълнителни искания от страна на държавите членки в отговор на нарастването на случаите на заразяване с COVID-19 и новите ограничения.

Основни констатации

Според доклада на Комисията през 2020 г. инструментът е подпомогнал между 25 и 30 милиона души. Това представлява около една четвърт от общия брой на заетите лица в 18-те държави членки бенефициери.

В него също така се оценява, че между 1,5 и 2,5 милиона предприятия, засегнати от пандемията от COVID-19, са се възползвали от SURE, което им е позволило да задържат своите работници.

Благодарение на високия кредитен рейтинг на ЕС, като са използвали SURE и не са емитирали сами държавни дългови инструменти, държавите членки са спестили приблизително 5,8 милиарда евро от лихвени плащания. Бъдещите плащания вероятно ще доведат до допълнителни икономии.

Обратната информация от бенефициерите показва, че подкрепата по линия на SURE е изиграла важна роля за създаването на техните режими за работа при намалено работно време и за увеличаването на техния обхват и обем.

Днешният доклад обхваща също така операциите по получаване и отпускане на заеми за финансиране на SURE. В него се заключава, че търсенето на инструмента от страна на държавите членки е голямо, като вече са разпределени над 90 % от общия пакет от 100 милиарда евро по линия на SURE. Интересът на инвеститорите към облигациите по инструмента SURE също беше голям. До крайната дата за изготвяне на доклада Комисията набра 53,5 милиарда евро в рамките на първите четири емисии, като записаните облигации бяха средно с над десет пъти повече. Всички средства бяха набрани като социални облигации, което дава увереност на инвеститорите, че парите им се насочват към мерки с реална социална цел, които поддържат доходите на семействата по време на криза. Способността на ЕС да набира средства за SURE беше подкрепена от гаранция от всички държави членки в размер на 25 милиарда евро, което представлява силен сигнал за европейска солидарност.

Изявления на членовете на колегиума:

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Инициативата SURE доказа своята стойност, като задържа хората на работните им места и предприятията на повърхността по време на кризата. Създадена като една от трите предпазни мрежи за справяне с краткосрочните последици от кризата, SURE помогна успешно на десетки милиони хора и предприятия в целия ЕС, като осигури защита срещу риска от безработица и запази поминъка. В процеса на възстановяване ще продължим да предприемаме мерки в подкрепа на възстановяването, съпроводено със създаването на работни места, и ще осигурим активна подкрепа за работниците и пазарите на труда.

Комисарят по въпросите на бюджета и администрацията Йоханес Хан заяви: За първи път в историята Комисията емитира социални облигации на пазарите, за да набере средства, които допринесоха за запазването на работните места по време на кризата. Както показва докладът относно временната подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE), положителното въздействие за предприятията и техните служители е конкретно и осезаемо.

Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит, заяви: Днешният доклад потвърждава, че SURE е защитил успешно работните места и доходите от още по-голямо сътресение по време на пандемията. SURE беше приета и изпълнена в много кратък срок, което позволи на държавите членки да реагират бързо на кризата. Милиони работници, предприятия и самостоятелно заети лица се възползваха от този новаторски инструмент. Освен това различните режими на работа при намалено работно време, въведени от държавите членки с финансовата подкрепа на SURE, запазиха в предприятията умения, които ще бъдат необходими за силно възстановяване.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Програмата SURE изигра решаваща роля за защитата на работниците и самостоятелно заетите лица от най-тежките последици от икономическото сътресение, причинено от пандемията. В днешния доклад се посочва, че до 30 милиона души и до 2,5 милиона предприятия в 18 държави от ЕС са се възползвали от тази революционна европейска схема. Освен това, като са заели тези средства от ЕС, а не от пазарите, държавите членки са спестили приблизително 5,8 милиарда евро. В очакване на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост, SURE ни предлага окуражителен пример за това какво може да постигне европейската солидарност за нашите граждани.

Контекст

Комисията предложи Регламента за SURE на 2 април 2020 г. като част от първоначалния отговор на ЕС на пандемията. Той беше приет от Съвета на 19 май 2020 г. като силен знак за европейска солидарност и стана достъпен, след като всички държави членки подписаха гаранционните споразумения на 22 септември 2020 г. Първото плащане беше извършено пет седмици след като SURE беше на разположение.

Днешният доклад е първият шестмесечен доклад относно SURE, адресиран до Съвета, Европейския парламент, Икономическия и финансов комитет и Комитета по заетостта. Съгласно член 14 от Регламента за SURE Комисията е правно задължена да изготви такъв доклад в срок от 6 месеца от деня, в който инструментът е станал достъпен. Следващите доклади ще се изготвят на всеки шест месеца, докато SURE е на разположение.

Освен 18-те държави членки, засегнати в доклада, впоследствие Комисията предложи финансова помощ в размер на 230 милиона евро да се предостави на 19-та държава членка, Естония. Освен това след крайната дата на доклада Комисията набра още 9 милиарда евро от облигации по инструмента SURE. Пълен преглед на средствата, набрани при всяка емисия, и на държавите членки бенефициери е достъпен онлайн тук.

На 4 март Комисията представи Препоръка относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 (ЕАПЗ). В нея се очертава стратегически подход за постепенен преход между спешните мерки, предприети за запазване на работните места по време на пандемията, и новите мерки, необходими за възстановяване, придружено от създаване на работни места. В Препоръката относно ефективна активна подкрепа за заетостта вследствие на кризата с COVID-19 Комисията насърчава създаването на работни места и прехода от едно работно място към друго, включително към цифровия и екологичния сектор. Трите препоръки в областта на политиката, съдържащи се в нея, включват стимули за наемане на работа и подкрепа за предприемачеството; повишаване на квалификацията и възможности за преквалификация; и засилена подкрепа от службите по заетостта.

За повече информация

Дата: 22.03.2021

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 5113