23.11.2021

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни ДЦК при среднопретеглена годишна доходност от 0,49%

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 май 2029 година, съобщи финансовото ведомство.

На проведения на 22 ноември аукцион, който е 11-ият за тази година, бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,49%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 808,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,62.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки.

БНБ информира, че до участие в аукциона са били допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 808,745 млн. лева, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 46,1 млн. лв. Постигнатият коефициент на покритие е 162. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97,80 лв. на 100 лв. номинал.
В аукциона са участвали девет първични дилъра на ДЦК.

От страна на участниците е отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона са придобили банките – 64,6%, следвани от пенсионните фондове с 23,7%, застрахователните дружества – 7,3%, договорни и гаранционни фондове – 4,3%, и инвестиционни посредници – 0,1 %.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Investor.bg припомня, че към края на септември брутният външен дълг (частен и държавен) на България нараства за година с 8,5% (2,970 млрд. евро) като част от брутния вътрешен продукт (БВП) и възлиза на 37,903 млрд. евро.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" към 30 септември е 7,519 млрд. евро, като външните задължения на сектора растат за една година с 38,4% (2,084 млрд. евро).

Досега през годината държавата емитира на вътрешните пазари нов дълг в размер на 4 млрд. лева. На тези пазари основни участници са банките и пенсионните фондове. Засега финансовото министерство отказва да коментира излизане на външните пазари.

Заложеният в държавния бюджет таван на дълга за тази година е 4,5 млрд. лева и до края на годината на разположение остават 500 млн. лева.

Провеждането на търгове за продажба на дългови ценни книжа в последно време може да се обясни с очаквания бюджетен дефицит в края на годината. След последната актуализация на бюджета се планира годината да приключи с 4,7 млрд. лв. недостиг в хазната.

Дефицит в размер на 343 млн. лева на месечна база се получи в края на октомври. Това беше първият месец, в който започна изплащането на 120 лева добавка към пенсиите. Министерството на финансите предупреди, че през последните два месеца на годината очаква разходите да нараснат значително, като към традиционно по-високите капиталови разходи и тези, свързани със зимния период, ще бъде финансирана и основната част от анти-Covid мерките.

Дата: 23.11.2021

Източник: Investor.bg

Прочетено: 235