17.05.2022

Днес Комисията по околната среда на Европейския парламент (ENVI) гласува докладите за реформата на Схемата за търговия с емисии и механизма за коригиране на въглеродните граници, два от най-важните файла в пакета Fit-for-55. ETS обхваща повече от 11 000 промишлени инсталации в ЕС и с тази реформа ще разшири обхвата си, за да включва полети, напускащи ЕС, морско корабоплаване, както и евентуално сгради и автомобилен транспорт.

CBAM има за цел да се справи с проблема с изтичането на въглерод; за да се избегне преместването на индустрии в региони с по-високи емисии. Тази задача до момента се изпълнява от безплатни квоти в рамките на СТЕ. Вместо това CBAM ще наложи такса върху внесените стоки, еквивалентна на вградените емисии.

За съжаление, Комисията по околната среда на Европейския парламент при гласуването си днес избра да определи нереалистични графици и да добави непропорционално регулаторно напрежение върху европейските предприятия, които вече се борят с рекордно високите цени на енергията, прекъсванията на веригата за доставки и инфлационния натиск.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрър каза:

„Ако днешните позиции, договорени от комисията по околна среда на Европейския парламент, станат закон, европейската икономика като цяло ще плати висока цена, тъй като конкурентоспособността на европейската индустрия ще бъде подкопана до безпрецедентна степен.

Чрез бързането от безплатно разпределяне на квоти за емисии в рамките на СТЕ към CBAM, поставянето на непропорционална тежест върху индустрията и превръщането на критериите за сравнение нереално строги, производителите и служителите по цялата верига на стойността биха пострадали. Вероятно ще има пропуск в защитата от изтичане на въглерод, тъй като ще трябва да разчитаме единствено на CBAM, без да има подходяща фаза на тестване.

Износът от обхванатите сектори няма да бъде взет под внимание в достатъчна степен, заплашвайки да унищожи работни места в експортно ориентираните индустрии и да увеличи глобалните емисии чрез намаляване на пазарния дял на по-чистите европейски продукти. Допълнителният слой на условност за безплатни квоти чрез новите планове за декарбонизация например ще принуди компаниите да разкриват подробна информация на ниво инсталации, без ясни ползи за околната среда. Депутатите в пленарната зала трябва спешно да отстранят недостатъците в позицията на комисията по околна среда."

***

Директива на ЕС за Схема за търговия с емисии (СТЕ на ЕС):

 • Цялостна амбиция и преоценка: компромисно изменение (КИ) 1 (алтернативно) – подкрепено от социалдемократи, Renew, зелени, левица (46 гласа "за"/41 гласа "против"/1 глас "въздържал се")

o Редуциране на над 200 млн. квоти на ЕС до влизането им в сила (референтен период 2019-2022 г.)

o LRF от 4,2 % с годишно увеличение от 0,1 %

 • Постепенно прекратяване на безплатното разпределение на ETS/CBAM: КИ 6C (алтернативно) - подкрепено от социалдемократи, RE, зелени, левица (45/41/2)

o Секторите на CBAM да получават 100 % от безплатните квоти до 2024 г., 90 % през 2025 г., 80 % през 2026 г., 70 % през 2027 г., 50 % през 2028 г., 25 % през 2029 г. и да достигнат 0 % през 2030 г.

o Комисията да наблюдава риска от изместване на въглеродни емисии при износ и да предложи законодателна мярка, ако е необходимо.

 • Компенсация на непреки разходи: КИ 9 - подкрепено от ЕНП, ECR (54/34/0)

o Запазване на формулировката на Комисията относно компенсацията на непреки разходи в чл. 10a (6)

o Съображение 31а за насърчаване на държавите членки да приемат компенсация на непреките разходи

 • Допълнителни условия за безплатно разпределение: КИ 7, подкрепено от ЕНП, социалдемократи, РЕ, зелените, (58/28/2)

o Задължение за изпълнение на препоръките от енергийния одит или системата за енергиен мениджмънт, като срокът на изплащане е под 8 години, и

o Задължение за операторите да имат план за декарбонизация с инвестиционни цели за всяка инсталация.

o Ако едно от горните две изисквания не е изпълнено (или не са изпълнени основните етапи), се прилагат следните намаления на безплатното разпределение.

 • 50 % от безплатните инсталации, ако те са по-малко ефективни от средната стойност на 10 % от най-неефективните инсталации в този сектор
 • 30 % от безплатните инсталации, ако те са по-ефективни от средната стойност на 10 % от най-неефективните инсталации в този сектор, но са по-малко ефективни от средната стойност на 50 % от най-ефективните инсталации
 • 25 % от безплатните инсталации, ако те са по-ефективни от средната ефективност на 50 % от най-ефективните инсталации в този сектор, но по-малко ефективни от средната ефективност на 10 % от най-ефективните инсталации
 • Инсталациите, които са по-ефективни от средната стойност на 10 % от най-ефективните инсталации в този сектор, получават допълнително 10 % безплатно разпределение.

o Ако не са спазени и двете изисквания, горните приспадания се удвояват.

 • Износ на CBAM: КИ 6B, подкрепено от ЕНП, социалдемократи, РЕ, зелени и левица (65/12/11)

o От 2025 г. годишен доклад за риска от изтичане на въглеродни емисии при износа на ЕС, в случай че се установи, че рискът е постоянен, Комисията да представи законодателно предложение, съвместимо със СТО.

 • Референтни стойности: КИ 8, подкрепено от ЕНП, социалдемократи, РЕ, зелени, левица (58/29/1)

o нови референтни стойности, които ще се прилагат от 2026 г. нататък, като стойностите ще се определят за продукт, независим от производствения процес

o минималният процент на намаление на референтната стойност се увеличава на 0,4 % от 2026 г. нататък

 • Междуотраслов корекционен коефициент (CSCF): KП 5, подкрепено от EPP, социалдемократи, RE, левица (47/41/0)

o 10 % от най-ефективните инсталации във всеки сектор да бъдат освободени от евентуално намаляване на безплатното разпределение на квоти по CSCF

 • Резерв за стабилност на пазара: КИ 20, подкрепено от ЕНП, социалдемократи, РЕ, зелени, левица (65/23/0)

o CA определя по-нисък горен праг (921 вместо 1096 млн. EUA TNAC) и подлага праговете на намаление в съответствие с LRF от 2025 г. , което прави намаленията от пазара по-вероятни, а въвеждането на мерки - по-малко вероятно. Запазва се горната граница от 400 милиона EUA за MSR.

o Прегледът на МСР от страна на Комисията ще бъде подкрепен от Европейския научен консултативен съвет по изменение на климата.

 • ETS BRT: КИ 19, подкрепено от ЕНП, социалдемократи, РЕ, зелени, левица (61/22/5)

o От 2025 г. да се прилага само за търговски сгради и транспорт

o Максимална цена от 50 евро

o Да се прилага за потребителите не по-рано от 2029 г., в зависимост от оценката на Комисията през 2026 г., за да се определи дали енергийната и транспортната бедност са намалели достатъчно, за да се разшири обхватът на СТЕ до 2029 г. за частните потребители

o Въвеждане за домакинствата през 2029 г. само ако:

 • цените на енергията са под средната стойност за март 2022 г.
 • SCF работи от поне три години
 • Положителна оценка на комисията (вж. по-горе)

o Комисията трябва да представи доклад относно възможността доставчиците на горива да поемат 50 % от разходите (ограничения за прехвърляне на разходите)

 • Член 29а: КИ 24, подкрепено от ЕНП, социалдемократи, RE, ECR (62/18/8)

o Задействане: цена, която е 2 пъти по-висока от средното равнище за предходните 2 години в продължение на 6 последователни месеца

o Комисията трябва да реши в срок от 7 дни дали увеличението е в съответствие с пазарните основи, ако не е, да предприеме действия (без автоматично освобождаване от МСР)

 • Ограничаване на достъпа до пазара: КИ 24, подкрепено от ЕНП, социалдемократи RE, ECR (52/33/3)

o Изключване от пазара на СТЕ на участници, които не спазват изискванията (финансови институции)

Регламент за CBAM

 • Обхват: КИ 2, подкрепено от социалдемократи, RE, зелени, левица (49/38/1)

o Добавяне на пластмаси, водород и органични химикали към първоначалните сектори на CBAM от влизането в сила

o Постепенно добавяне на всички други сектори на СТЕ до 2030 г.

o Добавяне на продукти надолу по веригата три години след влизането в сила

 • Косвени емисии: КИ 5, подкрепено от социалдемократи, RE, зелени/EFA, ECR, левица (52/28/8)

o Включване на непреките емисии (топлина, охлаждане, електроенергия) от влизането в сила

 • Използване на приходите : КИ 9, подкрепено от ЕНП, социалдемократи, РИ, зелени/ЕСА (60/25/3)

o приходите да постъпват в бюджета на ЕС за покриване на разходите по CBAM, като еквивалентната сума се изразходва за глобални действия в областта на климата в НСРС

 • Постепенно прекратяване на безплатното разпределение: КИ 12, подкрепено от социалдемократи, RE, зелени/EFA (46/40/2)

o Вж. СТЕ КП 6C (алтернативно)

Дата: 17.05.2022

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 3006