22.06.2022

По предварителни данни на Националния статистически институт, през първото тримесечие на 2022 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.7% спрямо първото тримесечие на 2021 година. В индустрията увеличението е с 16.0%, в услугите - с 14.7%, и в строителството - с 10.7%.

По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности“ - с 19.6%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19.5%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 18.7%.

През първото тримесечие на 2022 г. спрямо първото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.3%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 20.1% за „Административни и спомагателни дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 1.8% за „Държавно управление“.

Вж. Пълния текст

Дата: 22.06.2022

Източник: НСИ

Прочетено: 380