14.12.2022

За членове на БСК бяха приети 4 браншови организации, една фондация и две фирми

Позиция за ускорено присъединяване към Еврозоната и въвеждане на еврото от 1 януари 2024 г. прие Управителният съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) на проведено му днес (14 декември 2022 г.) редовно заседание. В позицията се подчертава отново, че дискусията за въвеждане на еврото е еднозначно и формално завършена с присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г. БСК апелира към компетентните държавни органи да стартират незабавно широка информационна кампания относно процедурите и ефектите от присъединяване към Еврозоната (ЕЗ) с цел подобряване на общата информираност и осигуряване на решителна обществена подкрепа за осъществяване на тази най-важна краткосрочна национална цел. БСК изразява отново своята категорична подкрепа за ускоряване на подготовката и всички необходими процедури за осигуряване на необходимата външна и вътрешна подкрепа за присъединяване на Република България към EЗ на 1 януари 2024 г. в съответствие със заявените досегашни ангажименти. Камарата настоява народните представители и парламентарните групи в 48-то Народно събрание да положат всички усилия за своевременно приемане на ефективни законодателни актове, необходими за присъединяването към ЕЗ, съхраняване на финансовата устойчивост, провеждане на благоразумна фискална политика за осигуряване на съответствие с приложимите номинални критерии, вкл. за бюджетен дефицит, инфлация и дългосрочен лихвен процент. Вижте пълния текст на позицията ТУК.

Членовете на УС изслушаха и утвърдиха информация за основните акценти в оперативната дейност на БСК в периода след предишното заседание на УС (28.08.2022 г.), съгласно която екипът на БСК е изготвил над 20 становища по актуални икономически въпроси, вкл. свързани с промени в данъчното законодателство, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за медиацията и др. Проведени са множество работни срещи във връзка с компенсирането на небитовите потребители на ел.енергия, прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост, механизма за определяне на минималната работна заплата и др.

За пълноправни членове на БСК бяха приети четири браншови организации, една фондация и две компании, както следва:

Асоциация на операторите на ваучери за храна в България – неправителствена организация, представляваща интересите на операторите на ваучери за храна. Асоциацията е създадена през 2007 година. Нейни членове са "Идънред България" АД, „Призма – лукс“, „СОДЕКСО Пасс България“, „Томбоу България“ ООД. Членовете на Асоциацията имат 650 хиляди потребители на месец, като ваучерите за храна се приемат в 15 хиляди търговски обекта. Сред целите на Асоциацията са: популяризиране на системата на ваучерите за храна и тяхното значение и влияние върху правата на работниците, служителите и работодателите в България; насърчаване на малкия и средния бизнес за използването на ваучерните системи на стимулиране. Асоциацията създава прозрачна информационна и бизнес среда посредством използването на ваучерните системи; осигурява достъп до системата на най-голям брой ползватели на база принципа на свободния пазар. Според национално представително проучване на „Идънред“, 90% от работодателите са удовлетворени от системата, а 80% смятат, че ваучерите за храна са важен фактор за привличане на служители. Като ползи на системата за държавата се определят: работеща социална пазарно-ориентирана политика; увеличаване потреблението на хранителни продукти със средно 7%; от 15 до 20% от квотата е ефектът на изсветляване на сивата икономика.

Национална асоциация по пест контрол - България - професионално сдружение с идеална цел на български юридически и физически лица, чиято дейност е свързана с пест контрола (контрол числеността на вредители) на територията на Република България. Асоциацията е създадена през 2019 г. и към настоящия момент нейни членове са 42 дружества. НАПК – България има за цел да засили и утвърди позицията си на национален фактор за постигане на качество на ДДД услугите (дезинфекция, дезинсекция, дератизация), високо експертно ниво на услугата и да стане център за връзка със световните и европейски тенденции в технологиите и концепциите за развитие на бранша. Асоциацията работи по създаването на регламентирани и постоянни контакти с всички браншови организации и сдружения, нуждаещи се от услугите, които предлагат членовете ѝ. Популяризира и създава програми за обучение по пест контрол, осигуряващи висока конкурентна способност на дружествата – членове на НАПК. Мисията на НАПК – България е да обединява, подпомага и представлява интересите на своите членове и да съдейства за осигуряване на общественото здравеопазване в раздела „Профилактика и контрол на заразните и паразитни заболявания“, с отговорност към опазване на околната среда.

Национално сдружение на кабелни оператори „Клуб 2000“, което обединява интересите на десетки предприятия, осъществяващи електронно-съобщителни услуги на територията на цялата страна. Сдружението е създадено през 2000 г., в гр. Хасково. През последните години, в периода на бурни промени в законодателството и при наличието на силно конкурентен пазар, сдружението цели да помага на своите членове да работят в по-добра среда, като осъществява пряка връзка между тях и държавните институции, водейки активна кореспонденция и организирайки публични форуми по актуални теми.

Сдружение "ОКО – Обучение Консултации Оценки", независима организация с нестопанска цел, учредена през 2020 г. В него членуват само физически лица с доказани професионални качества в областта на обучителната, консултантската и оценителската дейност. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в участие в обществените процеси, като съдейства за повишаване квалификацията на представители на консултантската, образователната и оценителската гилдии и по внедряване на добри и иновативни практики, свързани с упражняването на тяхната дейност. Основен предмет на дейност: Организиране на различни форми на обучение и квалификация; предоставяне на експертни становища и консултации; разработване и управление на международни, европейски и национални проекти; финансови, инвестиционни и маркетингови проучвания и анализи; разработване на експертни материали и представянето им пред държавни, общински, стопански, граждански и други институции, организации и лица; разработване на краткосрочни и дългосрочни бизнес планове на търговски дружества и организации; бизнес оценки и оценки на материални и нематериални активи.

Фондация „Е-комерс съксес“ – сдружение с нестопанска цел, което има за цел да улеснява развитието на практически знания, пазарните проучвания и услуги в подкрепа на електронния бизнес. Основана е с идеята да помага на българския бизнес да реализира успешно собствени проекти за онлайн бизнес на българския и международните пазари, като му предоставя практически знания и умения, менторство и услуги в подкрепа на електронния бизнес. Фондация “Е-комерс Съксес“ създава и осъществява различни програми, проекти и инициативи самостоятелно или в партньорство с висши учебни заведения, БАН, институти и организации у нас и в чужбина; комуникира с институциите за изразяване на становища по актуални въпроси във връзка с действащата законодателна уредба, както и предложения за нови законови и подзаконови актове, свързани с дигитализацията, дигиталните умения и електронния бизнес. „Е-комерс Съксес“ реализира ежегодните безплатни обучения по електронна търговия в страната Regional E-commerce Days, академия за студенти E-commerce Academy, Е-success Studio и цялостната бизнес програма “E-commerce Success”, която провежда съвместно със Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД с предмет на дейност търговия с тютюневи изделия. „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ ЕООД е българският клон на една от водещите световни мултинационални компании British American Tobacco plc., която има над 100-годишна история. Дружеството работи в България от 2007 г. със силни резултати и от 2017 г. заема водеща позиция на пазара след придобиването на популярни местни марки. В портфолиото си предлага едни от най-известните международни марки – Dunhill, Vogue, Lucky Strike и Rothmans. От 2018 г. предлага на пазара водещия THP на BAT – glo – устройство, захранвано от батерии, което загрява специално проектирани тютюневи стикове. Всички продавани на българския пазар продукти са произведени в ЕС. Заводите на компанията се намират в Румъния, Хърватия, Полша и Унгария, като продуктите се доставят до централния склад в София, откъдето се разпространяват в цялата страна. Продуктите на „Бритиш Американ Табако Трейдинг“ могат да бъдат намерени в различни търговски канали като Key Acocunts, независими търговци на дребно и HoReCa обекти, включително специално обособени glo острови в най-големите търговски центрове. Плановете на дружеството са да прави устойчив и отговорен бизнес.

„Димитров строй 99“ ЕООД, новорегистрирана фирма с основна дейност ремонт на покриви. Освен това, предлага широка гама от строително-ремонтни дейности като повдигане на тавански помещения, хидроизолация, подмяна на метални керемиди, изграждане на дървена конструкция за всички видове покриви, вътрешни ремонти, мазилки, замазки, изолация, гипсокартон, боядисване и откриване на течове с термокамера. Фирмата има готовност за поемане на обекти в цялата страна.

УС прие и план за работата си през първото полугодие на 2023 г., съгласно който заседанията му ще се проведат на 8 февруари, 5 април и 14 юни.

Дата: 14.12.2022

Източник: БСК

Прочетено: 877