Дата: 05.06.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2635

 

Днес, 5 юни, в качеството си на представител на българските работодатели, председателят на БСК Божидар Данев направи изказване пред 95-ата сесия на Международната организация на труда (МОТ).

Г-н Данев участва като делегат във форума, който се провежда от 31 май до 16 юни в Женева, Швейцария. В българската делегация, ръководена от министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, са включени още представители на синдикатите и Министерството на труда и социалната политика.

Акцент в дневния ред на Конференцията е поставен върху безопасните и здравословни условия на труд и трудовоправните взаимоотношения.

 

 

ИЗКАЗВАНЕ
на делегата на българските работодатели на 95-та сесия на Международната конференция на труда - Божидар Данев

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН (ГОСПОЖА) ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приемете моите поздравления за избора Ви на този отговорен пост и пожеланията ми за успешна и плодотворна работа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През изминалата година след 94-та сесия на Международната конференция на труда се засили сътрудничеството между организациите на българските работодатели и разработването на общи позиции при участието им в трипартитния и бипартитния социален диалог.

С общи усилия на социалните партньори и правителството бяха подготвени промени в българското трудово и социално законодателство, отразяващи напълно изискванията на правото на Европейския съюз. Важно място в тези промени заема засилването на бипартитния социален диалог чрез процедурите за информиране и консултиране на работниците и служителите.

В условията на подобряване на бипартитния социален диалог считаме, че България трябва да приведе законодателството си в съответствие с Конвенция 98 на МОТ. България продължава да нарушава изискването на Конвенцията за доброволно провеждане на преговори за сключване на колективни трудови договори. Законът задължава работодателите да преговарят, предвижда заплащане на обезщетение при забавяне началото на преговорите и не позволява на работодателите да представят свой проект на колективен трудов договор. С това държавата нарушава автономността на организациите на социалните партньори.

Българските работодатели считат, че балансът между гъвкавост и сигурност на пазара на труда е нарушен в полза на сигурността. Без да се нарушава сигурността, е необходимо да се предприемат мерки, засилващи гъвкавостта на труда и повишаване на заетостта. Като пример в това отношение можем да посочим, че България е единствената страна в света, в която извънредният труд е забранен и се допуска по изключение само при сезонни работи, бедствия и аварии. Продължава намесата на държавата при определянето на отделни елементи на трудовите възнаграждения, което също пречи за подобряване на гъвкавостта.

Българските работодатели оценяват необходимостта от нов подход към развитието на човешките ресурси в условията на глобализацията на световната икономика. Квалификацията на персонала вече е основен фактор за конкурентоспособност. Развитието на този процес, обаче, изисква и политика на правителствата, насочена към стимулиране на работодателите, осъществяващи обучение и квалификация през целия живот на работника.

Ние подкрепяме усилията на българското правителство да разшири обхвата на трудовите правоотношения и да обхване нерегламентираната заетост. Този процес ощетява не само работниците в неформалната икономика, но и коректните работодатели, които са поставени в по-неблагоприятни условия на конкуренция. Благодарение на предприетите мерки за насърчаване на заетостта, които бяха подкрепени от социалните партньори, се наблюдава значително намаление на безработицата.

Едно от основните предизвикателства пред работодателите в България е подобряването на условията за безопасност и здраве при работа. Основният проблем тук не е в законодателната уредба, която отговаря напълно на стандартите на МОТ, а в необходимостта от осъществяването на много големи инвестиции, които не всички предприятия са в състояние да извършат в кратки срокове. Ние считаме, че политиката на правителствата в тази област също трябва да бъде насочена към насърчаване на работодателите, инвестиращи в подобряване условията на труд.

В сътрудничество с МОТ, Българската стопанска камара реализира два проекта, насочени към регионалните работодателски организации, с цел те да подпомагат своите членове за осигуряването на безопасност и здраве при работа и при изпълнението на социалноосигурителните им задължения. Към тези проекти се проявява голям интерес от работодателските организации от Югоизточна Европа и ние сме готови да споделим нашия опит с тях в бъдеща съвместна дейност с МОТ.

В заключение, изразяваме нашата увереност, че резолюциите на 95-та сесия на Международната конференция на труда ще бъдат нова важна крачка за спазването на фундаменталните принципи и права при работа.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО.