Дата: 14.09.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2523

 

Зам.-председателят на БСК Камен Колев участва на 14 и 15 септември 2006 г. в  Международната конференция „Стратегии и цикъл на управление на обществените поръчки”, организирана от проект „Инициатива отворено управление” на Американската агенция за международно развитие (USAID). Конференцията има за цел да срещне представители на основните участници в сектора на обществените поръчки в България с високопоставени ръководители в тази област от други европейски държави.

В рамките на откриващата сесия на форума г-н Колев направи презентация на тема „Бизнесът и неправителственият сектор като двигател на реформата в България в областта на обществените поръчки”. Г-н Колев постави акцент върху досегашния опит на БСК и осъществените от Камарата партньорски проекти с USAID. Сред тях са множеството семинари и дискусии по процедурите и практиката на обществените поръчки по икономически дейности, обучението на обучаващи по практически аспекти на приложението на системата на обществени поръчки, подготовката и разпространението на наръчник за добрите практики и възможностите на електронните обществени поръчки, както и  разработването и прилагането на Етичен кодекс („Рамкови етични правила при възлагане на обществени поръчки”).

Зам.-председателят на БСК представи и данни за изследванията, проведени от БСК, сред представители на бизнеса относно тяхната практика по участие в процедури по обществени поръчки. Така например, около 70 процента от анкетираните от БСК стопански ръководители твърдят, че са се сблъсквали с некоректни отношения в процедурите по обществени поръчки, а 85 процента от тях смятат, че в самите процедури по ЗОП има предпоставки за некоректни практики и корупционни отношения. Най-голям (50%) е процентът на тези, които твърдят, че некоректните практики се срещат при оценката на кандидатите по ЗОП, следвани от тези на етап „изпълнение и контрол” (30%) и на етап „подготовка” (20%).

Сред проблемите на етап „Подготовка” са: сключване на договори извън рамките на ЗОП; директно възлагане на „свързани” с възложителя лица, необоснован избор на по-непрозрачен метод, липса на правила и прозрачност под праговете, неясни, неточни или насочващи задания, кратки срокове за подготовка на офертите, непознаване на нормативната база от възложителите.

На етап „Оценка” проблем създават неясните критерии за оценка или „паразитни” такива, липсата на правила за оценка по различните критерии, не използването на компетентни експерти от браншовите сдружения, не огласяването на протокола с оценки по техническата и ценовата компонента поотделно, непрозрачност в търговете за проектиране и неспазване на процедурите по уведомление.

На етап „Изпълнение” проблемите са: липса на контрол на качеството, забавено възстановяване на гаранциите, прекратяване на процедури, поради финансова несигурност, не предоставяне на задължителната информация в Регистъра, отсъствие на анализ на ефективността на поръчките.

65 процента от ръководителите на фирми твърдят, че получават адекватна и достъпна информация за процедурите по обществени поръчки, но според 55 % регистърът на обществените поръчки не представя достатъчно пълноценна информация.

За да се подобри процесът по възлагане, изпълнение и контрол на обществените поръчки анкетираните предлагат:

  • Да се огласяват данните от ценовата и техническата компонента на офертата (78%);
  • Регистърът на обществените поръчки да предоставя информация за всички кандидати в процедурата (67%);
  • Да се използват по-пълноценно възможностите на интернет-средата и електронните процедури (45%);
  • Да се публикува добрата практика и отговори на актуални въпроси в страницата на АОП (85%).

От началото на 2005 г. БСК поддържа гореща телефонна линия за сигнали за нередности в процедурите по обществени поръчки. До момента са получени над 350 сигнала, като най-често срещаните нарушения са при доставката на компютърно оборудване и софтуер, специализирано оборудване, лекарствени средства и строителство.