Дата: 11.02.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3476

Председателят на БСК Божидар Данев беше избран за член на Управителния съвет на Европейския проект за професионална мобилност (ESCO - European Skills, Competences and Occupations taxonomy).

Изборът на г-н Данев в управителния съвет на ESCO е признание за България и, в частност - за БСК. Поканата към г-н Данев за включването му в управителното тяло на проекта бе отправена от страна на Генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности" на Европейската комисия.

ESCO е съвместна инициатива на Европейската комисия и държавите-членки, целяща да насърчи развитието на уменията и пригодността за заетост, в подкрепа на Европейския портал за професионална мобилност EURES. Целта е да бъдат описани най-важните умения, компетентности и квалификации, валидни за няколко хиляди професии. Чрез унифицирането на изискванията за конкретните професии и длъжности в отделните страни-членки и създаването на карта на съответствието между търсещите работа и наличните работни места ще се осигури възможност за предоставяне на по-качествени услуги в областта на пазара на труда на европейско ниво.

Инициативата на Европейската комисия ESCO цели постигането на по-добър мониторинг и прогнозиране потребностите от умения, както и придобиване на признаването на умения и квалификации, получени извън ЕС, с което значително да се намали „изтичането" на високо образовани имигранти към нискоквалифицирани или с ниско качество работни места. Дейностите по проекта ще са от голяма полза и при разширяването на правната рамка на ЕС и националните схеми за внос на работници от трети страни, с което ще се смекчи недостигът на умения на европейския пазар на труда. Този гъвкав подход ще има значителен принос за посрещане на бъдещите нужди от работна ръка, като се засили сътрудничеството с трети страни в областта на признаването на умения и обмен на информация за нуждите на пазара на труда.

Повече за ESCO можете да прочетете в прикачения по-долу файл [en]