18.03.2011

ДЕКЛАРАЦИЯ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В
ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ,

В СИЛА ОТ 01.01.2011

 

С решение на Народното събрание (ДВ, бр.95/01.12.2009 г.) беше променена основата за събиране на данък сгради за нежилищните имоти на предприятията от „отчетната стойност" на „по-високата оценка от отчетната им стойност и данъчната оценка".

Тази промяна в закона, дори при запазване от общините на коефициентите на облагане, доведе до шоково увеличение на дължимия данък сгради от страна на предприятията. В масовия случай то е 4-5 и повече пъти, в зависимост от периода на строителство на сградния фонд и неговата амортизираност. Поради обвързаността с данък сгради, в много общини се наблюдава и рязко нарастване на размера на дължимата такса смет, което удвоява негативното въздействие. 

Промяната на начина за определяне на облагаемата основа на данък сгради води до непосилни финансови плащания на бизнеса за местни данъци, реална опасност от фалити и загуба на работни места. В тази връзка Българска стопанска камара предлага:

-       Общините, отчитайки рязкото нарастване на облагаемата основа, да намалят коефициентите на облагане, с цел недопускане на шоково увеличение на местните данъци от предприятията и техния фалит;

-       Да се преустанови дискриминацията при предоставяне на една и съща услуга чрез налагане на различни ставки за бизнеса и за физическите лица. За  различните общини коефициентът за определяне на такса смет за фирмите е от 2 до 5 пъти по-висок от този за гражданите;

-       Да се  въведе чрез промяна в Закона за местните данъци и такси задължително определяне на такса смет в зависимост само от количеството отпадъци, като за целта общините разработят и въведат механизми за неговото измерване.

БСК стартира проучване сред своите регионални и браншови структури за по-точно определяне на степента на увеличение на финансовата тежест за бизнеса и последствията върху тяхната дейност. До 31 март т.г. фирмите могат да изпращат информация, като попълнят формуляр, публикуван на сайта на камарата (www.bia-bg.com), раздел „Диалог с бизнеса".

Проведено през миналата година проучване на БСК сред фирмите показа, че отделните предприятия са заплатили такса за битови отпадъци в размери от 8 до 2868 лв. на едно заето лице и от 30 до над 30 000 лв. на тон генерирани битови отпадъци. С последните промени в ЗМДТ тези стойности ще се увеличат в пъти. Данните демонстрират огромното разминаване в практиката на отделните общини и наличие на дискриминация между бизнеса и гражданите. Освен това, напълно подкрепят аргументите на БСК за промяна на ЗМДТ и наредбите на общинските съвети. Припомняме, че БСК многократно е настоявала определянето на такса битови отпадъци да се извършва само на база и критерии, свързани с количество генерирани и третирани отпадъци. Следва да се преустанови използването на отчетната стойност на дълготрайните материални активи и данъчна оценка на имотите на фирмите, като основа за определяне на дължими суми.

Дата: 18.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3901