Дата: 24.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2206

Във връзка с отправени към БСК от страна на представители на медиите въпроси, засягащи представителността на работодателските организации в Р България , Пресцентърът на БСК е упълномощен да заяви следното: 

Относно членската маса:

Към момента в БСК членуват юридически лица, обединени в 124 браншови организации, 28 регионални и 109 общински и местни работодателски сдружения, които представляват основната част от предприятията и заетите в реалния сектор. Колективни членове на БСК са, също така, образователни и научни организации, кооперативни и други национални съюзи. БСК представлява основната част от работодателите в България, както по отношение на заетостта, така и спрямо произведената добавена стойност. Членуващите в БСК фирми покриват целия спектър - и по големина (малки, средни, големи), и по икономически сектори, и по териториален обхват.

БСК е инициатор и учредител на основната част от браншовите структури  в страната в началото на 90-те години. Част от браншовите организации към момента членуват и в други национални работодателски структури, което е тяхно право, гарантирано от ратифицираната от България Конвенция на МОТ за свободата на сдружаване. Този международно-правен принцип не може да бъде нарушаван.

Относно представителността:

Създаването, дейността и представителността на организациите на отделните социални партньори се базира на международното и национално право, регламентиращо свободата на сдружаване, колективното трудово договаряне и участието в тристранния диалог. Нормите за представителност се постигат чрез отстояване на позиции и интереси, експертен и административен капацитет, утвърждаване и признаване на приноса и авторитета от страна на членовете.

Освен на национално ниво, БСК представлява интересите на своите членове на европейско и международно ниво - като единствен член от българска страна в BUSINESSEUROPE (Конфедерация на европейския бизнес) и чрез участието си в работата на Международната организация на труда.

Относно постиженията на организацията:

 

БСК е първата неправителствена бизнес организация в България;

БСК създава:

 • Първия в България инивестиционен фонд и първия фонд за рисков капитал, както и първата инвестиционна банка на акционерен принцип преди 1989 г. Чрез тях БСК финансира създаването на 625 малки предприятия и мощности;
 • Първите технологични паркове към Техническите университети в София и Варна;
 • Софийска фондова борса, с което поставя началото на фондовия пазар в България;
 • Първите браншови и регионални бизнес и работодателски организации;
 • Първите клъстери;
 • Първата Сиско академия за обучение на професионалисти по изграждане на компютърни мрежи;

БСК е инициатор за:

 • Формиране на системата за тристранно сътрудничество;
 • Реформата на пенсионно-осигурителната система;
 • Въвеждането на Арбитражния съд като институция,
 • Въвеждане на частно съдебно изпълнение;
 • Създаването на електронен Търговски регистър;
 • Намаляването на осигурителната тежест;
 • Европейското членство на страната чрез създаването на Смесения консултативен комитет България - Европейски съюз. БСК е инициатор и съучредител на Комитета и го председателства от българска страна в продължение на два последователни мандат.

БСК първа алармира за:

 • незаконните регулаторни режими;
 • настъпващата икономическа криза;
 • фирмената задлъжнялост;
 • очаквания срив на строителния сектор;
 • неевропейския начин на формиране на таксата за битови отпадъци;

По предложение и настояване на БСК са приети управленски решения, сред които:

 • Възможност за плащане на държавни и общински такси чрез POS-терминали;
 • Въвеждане на GPRS-система за връзка на НАП с касовите апарати;
 • Минималните осигурителни прагове;
 • Увеличаване на осигурителните вноски на самоосигуряващите се и въвеждане на прагове за отделните категории самоосигуряващи се;
 • Повишаване на данъчните оценки на имотите;
 • Отделяне на пътническите от товарните превози на БДЖ и др.
 • Правото на НАП да проверява кредитните досиета;

БСК първа предложи множество икономически мерки, които не са отхвърлени, но все още не са осъществени. Сред тях са:

 • Въвеждане на бюджетен (фискален) борд;
 • Да се продадат правата по Протокола от Киото;
 • Таксата за битови отпадъци за фирмите да се определя само на база количество;

БСК е лидер сред останалите бизнес организации по някои критерии, сред които:

 • най-много регистрирани колективни трудови договори;
 • най-много членуващи браншови организации
 • най-много пълномощни от браншови организации за последното преброяване;
 • Най-голям брой експерти на щат;
 • Най-много наши предложения, включени в пакета антикризисни мерки от 2010 г.;

Относно участието в политическия живот:

В своята повече от 30-годишна история Българската стопанска камара спазва устойчива линия на поведение, основана на принципната позиция за неучастие и ненамеса в политическия живот. Дългосрочната политика на БСК се базира на поддържането на партньорски отношения със законодателната, изпълнителната и съдебната власти, единствено за постигане основните цели на организацията, а именно защита интересите на българските индустриалци и работодатели. Този принципен подход се е спазвал и продължава да се спазва стриктно от всички досегашни управленски екипи на камарата, а именно:

 1. БСК е първата българска бизнес и работодателска организация, в чиито Устав е записана изрична забрана за избор в нейните управителни органи на политически обвързани лица;
 2. БСК никога не е подписвала споразумения с политически партии, вкл. предизборни такива. По искане на политически партии изразяваме свои становища по състоянието на икономиката и провежданата икономическа и социални политики, без това да ни обвързва по един или друг начин политически;
 3. БСК никога не е организирала събиране на средства и никога не е предоставяла средства за изборни кампании. БСК не е издигала политически кандидатури;
 4. БСК не е финансирала пряко или косвено правителствени и политически делегации, което възприемаме като форма на прикрит лобизъм;
 5. Участията на представители на БСК във форуми, организирани от политически формации и управленски структури, са осъществявани в рамките на протоколните правила и етични норми и по никакъв начин не могат да бъдат възприемани като обвързващи за организацията ни с конкретни партийни платформи и/или инициативи.

Право на всяка организация е да определя своята политика и поведение. БСК се придържа към линията на политическа необвързаност и неутралитет при равна отдалеченост от политическите партии.