Дата: 22.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 3159

Изграждане на иновационна инфраструктура и стимули за иновации, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродната интензивност на икономиката, усвояване на средствата от ЕС и ускорено изграждане на инфраструктурата. Това, според зам.-председателя на БСК Камен Колев, са възможните пътища за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Според г-н Колев, основните предизвикателства пред конкурентоспособността на икономиката ни са високата фирмена задлъжнялост и, най-вече - просрочените междуфирмени задължения, нарастващият процент лоши кредити, липсата на квалифицирани кадри и сериозните дисбаланси в енергетиката.

Зам.-председателят на БСК изтъкна, че пречка пред инвестициите в наука са затрудненият достъп до финансиране и практическата липса на рискови фондове, дългият период на възвращаемост на вложените средства, както и липсата на персонал с необходимата квалификация.

Г-н Колев подчерта тревожния факт, че нищожният 3.6% дял на иновативните стоки в износа ни поставя България на последно място сред европейските страни. За сравнение, този процент за друга бивша социалистическа страна и настоящ член на ЕС - Унгария, е 20%, а средно за страните от ЕС процентът е 12.

По аналогичен начин изглеждат и данните за дял на разходите за иновации в БВП. В България за иновации се отделят 0.53% от БВП, а в ЕС-27 - 1.9%. В тази връзка, г-н Колев припомни, че стратегията за развитие предвижда през 2020 г. да достигнем дял от 1.6%, което от днешна гледна точка звучи твърде нереалистично.

Изключително ниска е и патентната активност у нас. „В България броят на патентните е 4 на 1 млн.души, а в Естония са 33, в Германия - 291, а средно за ЕС-27 - 117", подчерта зам.-председателят на БСК.

Друг сериозен проблем пред българската икономика е сериозното намаление на инвестициите, особено като се има предвид, че почти 50% от тях са в недвижими имоти, търговия, финансово посредничество и хотелиерство. Това обрича индустрията на технологична изостаналост и, като цяло, влошава нейната конкурентоспособност.

Изводите бяха направени по време на проведена днес, 23 юни 2011 г., в Министерския съвет дискусия на тема „Визия, цели и приоритети: България 2020". Форумът бе организиран от българското правителство в рамките на процеса на подготовката на Националната програма за развитие „България 2020", в съответствие с Концепцията за програмирането на развитието на Р България.

Форумът бе открит официално от министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, а с изказвания по темата, освен г-н Камен Колев, се включиха представители на Националното сдружение на общините в Р България, КНСБ, Икономическия институт на БАН, Институт "Отворено общество" и др.

Проектът "Визия, цели и приоритети на НПР" е достъпен на електронния портал www.eufunds.bg.