Дата: 18.07.2011

Източник: в-к "Стандарт"

Прочетено: 2557

Коментар на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев пред в-к "Стандарт" по повод предложения ЗИД за малките и средни предприятия

Предлаганите процедури за "защита" на малките и средните предприятия (МСП) от кредитори противоречат на цялостната философия, свързана с процедурите за несъстоятелност. Същите влизат в конфликт с редица основополагащи закони в страната. Особено опасен е конфликтът с Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Не мога да приема за разумно решение, че този закон ще бъде съгласуван от правосъдния и финансовия министър.

Общото разбиране както в бизнес средите, така и в правните кръгове е, че процедурата по несъстоятелност трябва да е облекчена. Сега тя е изключително тромава и затруднява движението на капитала. Не развързва проблемите с междуфирмената задлъжнялост, в това число задълженията на държавата и общините към бизнеса. 

На практика се предлага нова процедура по защита, която отново преминава през съдопроизводство. Добре известно е, че едно от "тесните" места за решаване на проблемите в икономиката е съдът. В съответствие с проектозакона той се натоварва с неясни функции за посредническа дейност, въвеждат се нови фигури в правния мир - "посредник". На практика сегашното законодателство не ограничава включването на посредник, включително и обръщането към медиатори за постигането на извънсъдебно споразумение. Вместо да бъдат въвличани в допълнителна съдебна процедура, малките и средните предприятия биха могли да бъдат насочвани към медиация, задължително предхождаща несъстоятелността. Арбитражните решения са изключително ефективни инструменти. Суапирането на акции, дялове или активи на малките и средните предприятия срещу намаляване или ликвидиране на дълга е възможно според сегашните закони. 

Със законов акт държавата се опитва да се намеси в нормалните търговски отношения, което ще задълбочи проблема на кредитната задлъжнялост на българската икономика. Всяка държавна намеса в икономиката със законов или подзаконов акт води до трайни деформации в бизнес средата. Негативите от подобни действия се поемат както от бизнеса, така и от населението. 

Аз виждам отново стремеж на държавата само да отложи проблема, а "плащането на сметката" да бъде прехвърлено отново на бизнеса и на гражданите.

Процедурата за отлагане на несъстоятелността на малките и средните предприятия под благовидното наименование "процедура за защита" не дава правни пътища за решаване на кардиналния проблем за изчистване на задълженията на фирмите. Идеята за "празничен период" чрез удължаване на процедурите по несъстоятелност на МСП звучи политически атрактивно, но няма икономическа подплата.