Дата: 20.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2164

Заместник-председателят на БСК, Георги Шиваров, се срещна днес (20 юли 2011 г.) с г-н Ясек Адамски, заместник-генерален директор на полската Конфедерация на частните работодатели „Левиатан".  Г-н Адамски бе придружен от д-р Гражина Хоражикиевич, съветник и ръководител в отдел „Промоция на търговията и инвестициите" към посолството на Република Полша у нас и г-н Марчин Миколайчик, втори секретар в същия отдел. В срещата участва още ръководителят на отдел „Международни икономически отношения" в БСК Веселин Илиев.

Г-н Адамски бе запознат накратко с историята и дейността на БСК от основаването й до момента, с основните цели, услуги, приоритети, членове и участия в национални и международни структури, сред които Международната организация на труда, Международната организация на работодателите, Конфедерацията на европейския бизнес - BUSINESSEUROPE и др. Г-н Шиваров изтъкна, че значителни усилия се полагат в сферата на човешките ресурси за обучението и преквалификацията на кадри, за да могат да отговорят на съвремените европейски изисквания.

Припомняме, че Българска стопанска камара изпълнява проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", който цели изграждането на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. Проектът предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.

Г-н Адамски направи кратка презентация за полската икономика като спомена част от факторите, които осигуряват нейното добро развитие. Някои от тях са големия вътрешен пазар, икономическата диверсификация, вливане на средства от европейски фондове, въведената фискална стимулация след 2007 г., в това число по-ниски социалноосигурителни вноски и данък общ доход, финансов консерватизъм на банките и корпорациите. Тук г-н Адамски посочи, че в Полша около 70% от предприятията (предимно малки предприятия) никога не са взимали кредити от банките. В случаи на нужда те обикновено се обръщали към лични средства, приятели и семейство, продажба на дялове или сключване партньорство, но рядко прибягвали до банков кредит, тъй като се считало за твърде рисковано.

Друг акцент в разговора бе ръстът на заетостта в Полша през последните две години като г-н Адамски посочи, че тази година заетостта се е увеличила с 2%. Оттам нараства и притокът на данъци от доходите на лицата и се наблюдава по-бърз ръст на икономиката от предвидения. В Полша няма ограничения за наемането на работна ръка от други държави за нискоквалифициран труд и има хиляди заети в сферата на земеделието и строителството, предимно от Украйна.

Презентацията за бизнес климата в Полша бе последвана от кратко представяне на полската конфедерация на частните работодатели „Левиатан". Г-н Адамски подчерта сходстовото на нейните дейности и цели с тези на БСК. Полската конфедерация на частните работодатели „Левиатан" е втората по големина организация на работодателите в Полша, но за разлика от най-голямата в която членуват държавни предприятия като железниците и болниците, в „Левиатан" членуват частни предприемачи. Конфедерацията е основана през 1999 г. като национално представителна работодателска организация. Днес тя има 59 секторни и регионални асоциации на частни предприемачи и 25 отделни членове. Общо в конфедерацията членуват около 3500 компании с над 650 000 работници. 

Конфедерацията разполага със специалисти от различни сфери на дейност като например трудови правоотношения, макроикономика, МСП, европейски съюз и др., а преди две години бива основан и арбитражен съд към нея. Участва активно в социалния диалог и в Комисията за тристранно сътрудничество по социални и икономически въпроси.  Полската конфедерация на частните работодатели „Левиатан" има принос в много международни дейности, а като член на BUSINESSEUROPE има възможност да оказва влияние в изготвянето на редица разпоредби на международно ниво.