Представяне

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. В нея членуват над 80 браншови камари, представляващи 3/4 от икономическите дейности в страната. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи 2/3 от общините в страната.

АИКБ е национално представителна работодателска организация и, в това си качество, е член на Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и на други национални консултативни органи.

В международен план Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP). 

АИКБ е член на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Васил Велев
Председател на УС