Представяне

Мисията на Институтa по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН е да допринася за напредъка на научно-изследователската дейност и образованието в страната чрез провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания и обучение в областта на: металознанието, термичната обработка, леенето, кристализацията, структурата и свойствата на метали и сплави, композитни и наноматериали, моделирането на пластичност, разрушаването на материалите, функциалността и надеждността на конструкцията, корабната хидродинамика, аеродинамиката, водния транспорт, океанското и брегово инженерство, морските и речни катастрофи и кризи, националната сигурност и отбраната на страната. Дейността на Института се поставя в служба на обществото, ускорявайки развитието на областите от обществено-икономическия живот, в които са насочени усилията на учените от ИМСТЦХА – БАН.

Основните приоритети в дейността на Института са:

 • изследване поведението на новосъздадени метални сплави в условията на статично, динамично и знакопроменливо натоварване
 • разработване на методи за оценка на остатъчния ресурс на рискови съоръжения
 • създаване на нови високотехнологични средства и системи за защита, които осигуряват националната сигурност и допринасят за укрепване на европейската сигурност
 • създаване на нови нано- и специални материали, композити и технологии за тяхното получаване
 • участие в реализирането на нови енергийни проекти на територията на Република България
 • създаване на иновационни продукти и технологии за нуждите на българската и световната икономика в областта на металознанието, машиностроенето, корабната и отбранителната индустрия
 • хидро- и аеродинамична проектна оптимизация на транспортни средства, сондажни платформи, симулационни и моделни изследвания на качествата на кораби, симулационни изследвания на качествата на кораби с помощта на тренажорни системи
 • установяване на хидродинамична и аеродинамична ефективност на възобновяеми енергийни източници
 • изследване на хидродинамичните характеристики на високоскоростни бойни кораби и средства за отблъскване на терористични акции в Черно море
 • изследване на морски и речни аварии и наводнения

В Института са създадени оригинални машини, нови материали, съоръжения, апаратури и технологии, защитени със съответните патенти. По-важни от тях са:

 •  технология за леене с противоналягане на цветни и черни метали и сплави, разпенени термопласти и др.
 • машини и технологии за получаване на метални материали с аморфна и микрокристална структура, различни устройства за изпитване на материалите
 • технология за релаксация на остатъчните заваръчни напрежения, съоръжения за взривна обработка на металите
 • компютъризирани системи и програми за моделиране, симулиране и контрол на технологичните процеси

Технологиите и машините за леене с противоналягане намират широко приложение в автомобилната индустрия, по-точно при производството на автомобилни джанти. Машини и технологии, разработени в Института по металознание се използват от различни фирми в Германия, Франция, Италия, Полша, Австрия, Унгария, Румъния, Русия, Китай, Индия, Канада, САЩ и др.

Значителна част от научно-изследователската дейност на Института, на основата на потребността от нови материали със специални свойства за отбранителната индустрия, е насочена към проектиране и изработване на изделия и системи, които осигуряват националната сигурност и отбраната на страната срещу нападения по земя, вода и въздух. Продукцията е съвместима с изискванията на НАТО.

В Института работят 460 души, като 129 са учени – един академик, трима член-кореспонденти, 6 професори, 41 доценти, 78 асистенти, главни асистенти и доктори, като 7 от тях са „доктор на техническите науки“.