Представяне

Техническият университет - София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука.

В структурата си включва 14 факултета в София, три департамента, Център за информационни ресурси, Библиотечно–информационен център, Център за международни срещи, Център за непрекъснато обучение, Център за образователни и иновационни проекти, Университетски научноизследователски комплекс за иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологиите и материалите, енергийната ефективност и виртуалното инженерство, докторантски училища, Научно–изследователски сектор, Малки предприятия, Филиал в гр. Пловдив с два факултета, Инженерно-педагогически факултет и колеж в гр. Сливен, Колеж по енергетика и електроника и две средни училища - Технологично училище „Електронни системи”  в София и Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в гр. Правец.

В Техническия университет - София се обучават над 10 000 български и близо 1000 чуждестранни студенти в степените „професионален  бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“  по синхронизирани учебни планове и програми с Германия, Франция и Англия, а системата за трансфер на кредити позволява обучение и в европейски университети през определен период от следването  при пълно признаване на изучаваните  дисциплини и положените изпити.  Приоритетна цел в дейността на Техническия университет – София е качественото обучение, съобразено със съвременните изисквания, утвърждаващи неговия престиж като водещ образователен център на европейско и световно ниво. Академичната общност мотивирано и упорито търси пътища за професионално израстване и развитие в съответствие с основните организационни ценности: академична свобода, принципност и честност, етичност, глобално мислене, креативност, иновативност, социална ангажираност.

Благодарение на многобройните спечелени научноизследователски и образователни проектиУниверситетът разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и изследвания на световно ниво, уникално не само за страната, но и за Централна и Източна Европа.

За международния авторитет, признание и известност на ТУ – София свидетелство са десетките сключени договори за взаимно сътрудничество и активните връзки с над 50 висши училища от Европа, Азия, Северна и Централна Америка, както и неговото членството в реномирани световни и европейски организации, участия в множество проекти по програми на ЕС, ЮНЕСКО, НАТО и др.

Ние непрекъснато се стремим да поддържаме високо равнище на компетентност, ангажираност и мотивираност на академичния състав, да подобряваме практическата приложимост на обучението и административното обслужване на учебния процес, да  повишаваме изискванията към студентите и докторантите. Неизброими са възможностите, инициативите и предизвикателствата пред нашите преподаватели и възпитаници за постигане на индивидуалните и общите ни цели, както и високата оценка на обществото за нас.

Университетът е вечно млад дух, събрал в себе си хиляди емоции, очаквания, желания, мечти, надежди. Благодаря на тези, които го създадоха, благодаря на тези, които го развиват, благодаря и на тези, които ще дадат всичко от себе си, той да пребъде!