Представяне

ИСТОРИЯ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ I ДЕЙНОСТИ ИЗДАНИЯ НОВИНИ I СЪБИТИЯ МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ

 

Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България е творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, обединяващо съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието.

ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO).

ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI), ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации от Югоизточна Европа /CO.P.I.C.E.E./, Глобалният Договор на ООН, Европейски млади инженери (EYE).

ФНТС осъществява двустранно сътрудничество със сродни организации от редица страни.

ФНТС е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност "ИНОВАТИКС" ЕООД с предмет на дейност инженерно-внедрителска дейност.

Към ФНТС функционира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО - към Министерски съвет, както и Научно-технически институт.

ФНТС обединява 19 национални сдружения - научно-технически съюзи /НТС/ и 32 териториални сдружения - ТС на НТС, в които членуват над 15000 специалисти от цялата страна.

Научно-технически съюзи, членове на ФНТС:

 1. Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов” (САИ);
 2. Научно-технически съюз по водно дело в България (НТСВД);
 3. Съюз на геодезистите и земеустроителите в България;
 4. Научно-технически съюз на енергетиците в България;
 5. Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС);
 6. Съюз на изобретателите в България;
 7. Съюз на икономистите в България (СИБ);
 8. Научно-технически съюз по машиностроене (НТСМ);
 9. Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия;
 10. Научно-технически съюз на специалистите от земеделието (НТССЗ);
 11. Научно-технически съюз по строителство в България (НТССБ);
 12. Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи;
 13. Научно-технически съюз по транспорта;
 14. Съюз на химиците в България (СХБ);
 15. Съюз по хранителна промишленост към ФНТС;
 16. Български съюз на стандартизаторите;
 17. Съюз на метролозите в България (СМБ);
 18. Съюз на специалистите по качеството в България (ССКБ)
 19. Научно-технически съюз по лесотехника
проф. дтн инж. Иван Ячев
Председател на ФНТС
02 987 72 30
инж. Ясен Ишев
Председателят на НТС по транспорта
02 987-23-20, 02 932-56-80
акад. Ячко Иванов
Председател на НТС по строителство в България
+359 2 988 46 78, + 359 2 987 72 30
Весела Руменова Константинова
Председател на Съюз на метролозите в България
+359 2 989 39 46
Д-р Светла Владимирова Чамова
Председател на Съюз по хранителна промишленост
02 987 47 44
Иван Калчев Иванов
Председател на Съюз на геодезистите и земеустроителите в България
+359 2 987 58 52
Ивелин Рахнев
Председател на НТС по текстил, облекло и кожи
инж. Лилия Смедарчина
Председател на Български съюз на стандартизаторите
0878 027 606
инж. Пламен Славчев Никифоров
Председател на НТС по водно дело
02 988 53 03
Марио Христов
Председател на Съюз на изобретателите в България
+359 2 987 85 98
Проф. Бончо Бонев
Председател на НТС на енергетиците в България
+3592 988 41 58
проф. Веселин Брезин
Председател на НТС по лесотехника
+359 2 9883 683
Проф. Георги Попов
Председател на НТС по машиностроене
Проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова
Председател на Съюз на икономистите в България
+359 877 033 557
проф. дн Венко Николаев Бешков
Председател на Съюз на химиците в България
02 870 20 88
проф. дсн Божидар Георгиев
Председател на НТС на специалистите от земеделието
359 2 987 65 13
проф. дтн Георги Тасев
Председател на съюз на специалистите по качеството в България
+359 2 988 40 75
проф. дтн инж. Иван Ячев
Председател на Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
02 987 97 67
Проф. Коста Бошнаков
Председател на Съюз по автоматика и информатика
+3592 816 33 29, 816 31 18, 0889 890 649
проф. Цоло Вутов
Председател на НТС по минно дело, геология и металургия
+359 2 986 13 79