Представяне

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото военно висше училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности.

Военна академия „Г. С. Раковски“ е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности. Предлага модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната.

Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. Партньори в обучението са образователни и изследователски институции от страната и чужбина.

Военна академия „Г. С. Раковски” провежда обучение на:

  • Български военнослужещи и цивилни лица за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по 15 акредитирани специалности в професионални направления „Национална сигурност“, „Психология“ и „Военно дело“.
  • Докторанти, разработващи дисертационни трудове за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по 11 научни специалности от областта на военното дело.
  • Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство и други държави – съгласно българското законодателство и двустранни договорености.

Академията организира и провежда над 80 специализирани курсове за придобиване и повишаване на квалификацията на експерти, работещи в областта на националната сигурност и отбрана от различни държавни, обществени институции и ведомства.

Издава диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и за придобита научна степен, европейско дипломно приложение, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за допълнително обучение или специализация и други основни документи, съобразени с държавните изисквания.

Академията е избрана от ДКСИ за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация.

Академията има институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9.06 и срок на валидност до 06.10.2022 година.

Академията е сертифицирана от „Лойдс регистър“ за съответствие на Системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 със срок на валидност до 26 юли 2021 година.

Обхватът на одобрението е приложим за:
Обучение и придобиване на висше образование със степени „магистър“ и „доктор“; специализирана подготовка за управленски отговорности в тактическите, оперативните и стратегическите равнища на командване и управление на Въоръжените сили, Министерство на отбраната, държавната администрация, структурите и щабовете на НАТО и многонационалните мисии. Научни изследвания и аналитична дейност в сигурността и отбраната.

Военна академия представлява Република България в конференцията на началниците на Военни академии от страните членки на НАТО и Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир“.