Представяне

Националният военен университет “Васил Левски” е създаден с решение на 39-тото Народно събрание от 14.06.2002 г. чрез преобразуване на Висшето военно общовойсково училище “Васил Левски” – гр. Велико Търново, Висшето во­енно училище за артилерия и противовъздушна отбрана “Панайот Волов” в гр. Шумен и Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски” – гр. Д. Мит­рополия.

Университетът е държавно висше училище - юридическо лице, със седалище Велико Търново. Университетът има свое знаме, печат и празник - 26 ноември.

     Мисията на НВУ “Васил Левски” е да изгражда своите възпитаници морално, умствено и физически, да ги приобщава към идеалите на родолюбието, дълга и честта, да ги формира като личности и ръководители с изградени лидерски качества, способни да развиват и прилагат научни знания, да управляват обществени и специални структури в мирно време и кризи и да участват в национални и многонационални проекти за поддържане на сигурността, опазване на мира и развитие на обществото.

     Основните задачи, които НВУ “Васил Левски”  изпълнява, са:

 1. Обучение на курсанти за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър”;
 2. Обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”;
 3. Обучение на докторанти;
 4. Обучение на военнослужещи в курсове за следдипломна квалификация;
 5. Извършване на научни и приложни изследвания;
 6. Издателска, информационна, културна и спортна дейност.

     Освен тях НВУ “Васил Левски”  изпълнява и допълнителни задачи, възложени от Министерството на отбраната в интерес на отбраната на страната като:

 1. Подготовка и повишаване на квалификацията  на сержанти от БА;
 2. Подготовка на военнослужещи за нуждите на БА.

     Постигането на целите и задачите на университета се осъществява чрез:

 • академично образование;
 • общо и специално военно обучение и лидерско изграждане;
 • нравствено и волево възпитание;
 • физическо възпитание и спорт.