Основание за финансиране: Чл.2, т.5 от Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд” и Програмата на Фонд „Условия на труд” за 2020 г. 

Основна цел:

Стратегическата цел на Програмата за работодателско обучение по ЗБУТ е постигането на базисно познаване, мотивация и изграждане на конкретни умения в българските работодатели за реализиране на комплекс от дейности с цел оптимизиране на управлението на условията на труд във фирмите и дългосрочното интегриране на политиките за управление на професионалния риск в цялостната фирмена стратегия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа и за постигане на съответствие между стопанската практика и изискванията на нормативните разпоредби за ЗБУТ. Наред с основната цел, чрез обучението по ЗБУТ БСК си поставя задачата да формира нова култура в българския работодател за осъзнаване на необходимостта от превенция на здравето на работното място като реална предпоставка за осигуряване на конкурентно пазарно предимство и дългосрочна инвестиция в човешките ресурси. 

Основни теми:

 • Международно, европейско и национално законодателство по безопасността и здраве при работа;
 • Политика на предприятието и привеждането му в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР);
 • Безопасност при работа в условията на Ковид-19 пандемия;
 • Процедури и дейности по осигуряване на безопасност и здраве при работа;
 • Примерни документи на предприятието;
 • Добри практики, анкети и тестове. 

Конкретните резултати ще се проявят в:

 • Изграждането на интегрирана фирмена политика по труда, насочена към развитие на индустриалните отношения, осигуряване на здравето и безопасността на хората при работа и обвързването на тази политика с изискванията за ефективност, качество и екологична целесъобразност на фирмената дейност;
 • Разработване на фирмена система за трудовия ред, която да определя и обвързва задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ със степени на дисциплинарни наказания, съгласно Кодекса на труда (КТ);
 • Разгърната система за обучение и информиране за навременното и пълно постигане на поставените цели;
 • Привеждане на работните места и оборудването с изискванията на законодателството с акцент на борбата с риска и източника за неговото възникване.

Индикатори за резултата в дългосрочен план:

 • подобряване на параметрите на работната среда и привеждането им в съответствие с изискванията на нормативните документи (неблагоприятен микроклимат, нива на физичните фактори, концентрации във въздуха на работната среда на химични фактори и прах) - измеримо по приетите методи за измерване на отделните фактори на работната среда и по количествени показатели за въздействието им, напр. аудиометрия, вибрационна сетивност, периферна циркулация;
 • оптимизиране на трудовия процес, рационализиране на режима на труд и почивка - измеримо по приетите методи за оценяване на натоварването по време на работа, например .измерване на пулсовата честота с телеметрични методи;
 • намаляване на честотата на трудовите злополуки и професионалните заболявания;
 • подобряване на показателите на общата заболеваемост – честота, тежест, средна продължителност;
 • намаляване на текучеството;
 • подобряване на показателите „разходи-полза” и „разходи – ефективност”;
 • подобряване на социалния климат в предприятието и диалога по проблемите на здравето и безопасността;
 • подобряване на качеството на труда - укрепване на работоспособността и подобряване на производителността.
Марлен Моллова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 69
Антоанета Кацарова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 69
Прочетено:216