Представяне

 

МЕСТЕН ОРГАН НА БСК  за община Горна Оряховица  е фирма “БКС-Г.Оряховица” ЕООД с Управител Георги Василев Георгиев,  - член на Стопанска камара Велико Търново, упълномощен от Управителния съвет на БСК да изпълнява функциите на Местен орган на БСК  и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите в община Горна Оряховица.

Управителят на фирмата е включен, като представител на работодателите в работата на Общинските съвети за тристранно сътрудничество, за регионално развитие, по заетост, по здравословни и безопасни условия на труд и други, наложени от съвместната ни дейност.

Участва в работата на различните общински комисии, създадени със заповед на кмета на общината, свързани с разработването на програми, концепции и планове за развитие на регионалната икономика и бизнес.

 

 

Георги Георгиев
Управител на "БКС - Г. Оряховица" ЕООД