Представяне

МЕСТЕН ОРГАН НА БСК ЗА ОБЩИНА КАВАРНА е Туристическо сдружение Каварна, с управител Дарина Аргирова Митева, упълномощена от Управителния съвет на БСК да изпълнява функциите на Местен орган на БСК  и да защитава на общинско ниво интересите на работодателите в община Каварна.

Председателят на сдружението е включен, като представител на работодателите в работата на Общинските съвети за тристранно сътрудничество, за регионално развитие, по заетост, по здравословни и безопасни условия на труд и други, наложени от съвместната ни дейност.

Участва в работата на различните общински комисии, създадени със заповед на кмета на общината, свързани с разработването на програми, концепции и планове за развитие на регионалната икономика и бизнес.

Дарина Аргирова Митева
Управител на Туристическо сдружение Каварна
0887 102 189