Членове на БСК

121

в областта

Представяне

ЗА НАС

Стопанска камара в  Разград е учредена през 1982 година като доброволен икономически съюз с цел да подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива на своите членове. Камарата е колективен член на БСК. В нея членуват около 34 промишлени и търговски фирми от Разград, Завет, Кубрат и Лозница и др. На територията на областта са упълномощени да поемат функциите на Местен орган на БСК и да защитава на общинско ниво интересите на работодателите: фирмите “Раломекс” АД - за община Завет, “Ахинора” АД – за община Исперих  и „Лудогорие – 91” АД за община Кубрат. Управителният съвет се състои от 5 човека с председател Цанко Иванов Георгиев.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет за туризма. 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.


Членове на БСК в област Разград

1. Членове на Стопанска камара Разград 34
2. Членове на Браншови организации 85
3. Директни 2

 

Членове на БСК в област Разград по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Металургия. 2
Образование 1
Преработваща промишленост - некласифицирана. 3
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 3
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 1
П-во на електро, опитично и друго оборудване 2
П-во на машини и оборудване. 6
П-во на превозни средства 4
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 3
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 4
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 3
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 12
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 7
Строителство 31
Транспорт, складиране и събщения 5
Търговия, 14
Хотели и ресторанти 3
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1

 

Управителен съвет на Стопанска камара - Разград

Цанко Иванов Георгиев Председател "Е.М.У.-Разград" ООД
Цветанка Цонева Цонева Изп.директор "Е.М.У.-Разград" ООД
Делян Неделчев Дечков Член КС "Неделчев Трейд" ЕООД
Йорданка Цонева Петрова Член КС Оценител
Веселина Христова Дачева Член КС "Дивеси-В. Илиева" ЕТ

 

Устав на Стопанска камара - Разград

Цветанка Цонева
Изпълнителен директор