Членове на БСК

147

в областта

Представяне

ЗА НАС

Стопанска камара в област Шумен (www.skshumen.comе учредена през 1982 година като икономически съюз на фирми, създаден с цел да обединява и защитава бизнеса в региона. Камарата е колективен член на БСК. В нея членуват над 41 промишлени и търговски фирми от Шумен, Нови пазар, Смядово, Каспичан и др. 

На територията на областта са упълномощени да поемат функциите на Местен орган на БСК и да защитава на общинско ниво интересите на работодателите:  фирма  “Рулен” ООД - за община Нови Пазар и „Дибо” АД за община Велики Преслав.

Управителният съвет на камарата се състои от 10 члена с Председател Николай Тончев Тончев Изпълнителен директор на «Норд Табак» АД и представляващ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН АД. Изпълнителен директор на камарата е Николай Христов Николов управител на Народно Читалище «Добри Войников». Контролния съвет на камарата се състои от 3 члена.

В околностите на града е изграден ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ШУМЕН (www.industrialshumen.com), със основна дейност за създаване на модерна и многофункционална бизнес зона, която да отговори на потребностите на бързо развиващата се промишленост, развитие на цялостното икономическо състояние в региона, подобряване на инвестиционния климат, подпомагане и развитие на нови бизнес дейности, създаване на качествена среда за новите компании във всички сфери на бизнеса. Проектът предвижда извършването на широк спектър допълнителни услуги, с които се цели елиминирането на всички възможни трудности и препятствия, съпътстващи инвестицията, както и съкращаването на административните процедури.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет за туризма.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.


Членове на БСК в област Шумен

1. Членове на Стопанска камара Шумен 41
2. Членове на Браншови организации 102
3. Директни 4

 

Членове на БСК в област Шумен по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Металургия. 4
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 1
Преработваща промишленост - некласифицирана. 2
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 1
П-во на електро, опитично и друго оборудване 2
П-во на машини и оборудване. 22
П-во на превозни средства 1
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 4
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 4
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 14
Селско, ловно и горско стопанство 6
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 2
Строителство 22
Транспорт, складиране и събщения 16
Търговия, 15
Финансово посредничество 4
Хотели и ресторанти 3
Хуманно здравеопазване и социални дейности 1

 

Управителен съвет на Стопанска камара - Шумен

Николай Тончев Председател на УС Норд Табак ЕАД
Николай Николов Член на УС АНТАРЕС ООД
Добромир Жеков Член на УС Етерика ООД
Илия Попов Член на УС Попов и сие  ООД
Румяна Георгиева Член на УС ЕТ Ели - Румяна Георгиева
Йордан Йорданов Член на УС Шуменска заря - Кооперация
Тодор Тодоров Член на УС Винекс - Преслав ООД
Севдалин Краев Член на КС Ремо АД
Йордан Стоянов Член на КС Хексагон ООД
Снежана Павлова Член на КС Павексим ООД

 

Устав на Стопанска камара - Шумен

Николай Тончев
Председател на УС
054 877 427
Николай Николов
Изпълнителен директор
0888 505 298