БСК - Комерсконсулт ООД предлага на своите клиенти комплексно митническо обслужване и консултации по външнотърговския режим.

"БСК – Комерсконсулт" ООД е дружество на Българска стопанска камара, което функционира на територията на България от 1998 г.

Основният предмет на дейност на фирмата е издаването и заверката на сертификати за произход, както и други външнотърговски документи, от името на БСК. Те са необходими на българските фирми-износители за осъществяване на тяхната дейност и безпрепятствено митническо освобождаване на стоките им на територията на държавата-вносител.

Наред с нашата основна дейност, като лицензиран митнически агент, предлагаме комплексно митническо обслужване, вкл. и представителство пред митническите власти.

Ние можем да оформим, изготвим, заверим, преведем и легализираме вашите външнотърговски документи според изискванията на съответните български и чуждестранни институции.

Можем да набавим вместо вас необходимите ви удостоверения, разрешителни, становища и т.н. от Министерство на икономиката, Министерство на земеделието, РИОКОС и др. институции.

Благодарение на високоспециализирания ни екип, ние от "БСК – Комерсконсулт" ООД, гарантираме изрядно обслужване на всички свои настоящи и бъдещи клиенти.

Нашият компетентен колектив е тук, за да ви спести много време и нерви и да ви улесни при преминаването през всички необходими формалности, съпътстващи износа и вноса на стоки.

"БСК - Комерсконсулт" ООД предлага:

1. Заверка на:

 • Сертификати за произход,
 • Сертификати за форсмажор
 • Други външнотърговски документи

2. Комплексно митническо обслужване и консултации по вътрешнотърговския режим на България и други страни

3. Превод, заверка и легализация на документи

При подписване на договор за комплексно митническо обслужване членовете на Българска стопанска камара ползват следните намаления:

 • При обем на услугите над 500,00 лв. на месец се предоставя 10% намаление от цените.
 • При обем на услугите над 1000,00 лв. на месец се предоставя 15% намаление от цените.

БСК-Комерсконсулт ООД предлага застраховки на плащания при експорт.

Покрити рискове:

 • Търговски рискове
 • Политически рискове
 • Краткосрочен риск
 • Средносрочен и дългосрочен риск
 • Инвестиционни рискове
 • Риск по акредитива
 • Рискове по банковата гаранция

Застрахователни продукти:

 • Застраховка на плащания

 • Застраховка срещу вътрешен търговски риск
  Покрити са търговските рискове, свързани с българския купувач, контрагент по търговската сделка.

 • Застраховка срещу краткосрочен търговски риск
  Покрити са търговските рискове при осъществяване на износ.

 • Застраховка срещу краткосрочен политически риск

 • Частноправен чуждестранен длъжник
  Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането до 1 година.

 • Публичноправен чуждестранен длъжник
  Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането до 1 година.

 • Застраховка срещу средносрочен и дългосрочен риск
  Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането над 1 година.

 • Застраховка на банков кредит за предекспортно финансиране
  Покрити рискове са търговски и нетърговски рискове, свързани с длъжника (заемополучател), чуждестранния купувач и държавата на купувача.

 • Застраховка на инвестиции
  Покрива загубите, които фирми могат да реализират на територията на приемащата страна при осъществяването на инвестицията си.

 • Застраховка на акредитиви
  Покрит риск е рискът от неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.

 • Застраховка на банкова гаранция
  Покрити рискове са основателно или неоснователно услояване на гаранцията, както и политически събития в страната на купувача.

"БСК – Комерсконсулт" ООД - дружество на Българска стопанска камара, което функционира на територията на България от 1998 г., предлага превод от заклети преводачи от и на следните езици:

 • английски,
 • немски,
 • полски,
 • португалски,
 • румънски,
 • руски,
 • украински,
 • френски,
 • чешки.
 • Експортна фактура;
 • Сертификати за произход;
 • Товарителница;
 • Други.

Цени за изготвяне на документи за износ:
Всички цени са без включен ДДС.

 • Изготвяне на експортна фактура
  а) на стандартна бланка

  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
  б) на бланка на клиента

  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 8,00 лв. 
 • Изготвяне и заверка на сертификат за произход
  а) обикновена форма

  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 6,00 лв.
  цена на заверка: от 15,00 лв. до 290,00 лв. (по скала в зависимост от стойността на износа)
  б) "форма А"

  време за изготвяне: 20мин.
  цена: 6,00 лв.
  цена на заверка: от 15,00 лв. до 290,00 лв. (по скала в зависимост от стойността на износа)
 • Изготвяне на сертификат за движение на стоките EUR 1
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 6,00 лв. 
  заверка на митница: 20,00 лв.
 • Изготвяне на опаковачен лист
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
 • Попълване на удостоверение за износ
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
 • Заверка на удостоверение за износ в съответното министерство
  а) регистрационен режим

  цена: 60,00 лв.
  б) разрешителен режим

  цена: 60,00 лв.
 • Изваждане на разрешение за износ и трансфер на изделия и технологии с възможна двойна употреба
  цена: 60,00 лв.
 • Изваждане на фитосанитарен сертификат
  цена: 60,00 лв.
 • Изваждане на ветеринарен сертификат
  цена: 60,00 лв.
 • Попълване на товарителница
  цена: 60,00 лв.
 • Попълване на ТИР карнет
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 20,00 лв.
 • Заверка на документ в Консулския отдел на МВнР
  цена: 30,00 лв.
 • Заверка на документ в консулски отдел на чуждо посолство
  цена: 30,00 лв.

 • Изготвяне на Единен административен документ (ЕАД)
  а) ЕАД 1

  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 7,50 лв.
  б) ЕАД 2

  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 5,00 лв. (за всяка позиция) 
  в) на магнитен носител

  време за изготвяне: 10мин.
  цена: 6,70 лв.

 • Представителство пред митническата администрация за експедиция на стоките
  цена: 50,00 лв.
 • Митническа декларация - ЕАД;
 • Митнически манифест;
 • Документ за наблюдение;
 • Импорт лиценз;
 • Други.

Цени за изготвяне на документи за внос:
Всички цени са без включен ДДС.

 • Попълване на удостоверение за внос
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,00 лв.
 • Заверка на удостоверение за внос в съответното министерство
  а) регистрационен режим
  цена: 60,00 лв.
  б) разрешителен режим
  цена: 52,90 лв.
 • Изваждане на удостоверение за внос на изделия и технологии с възможна двойна употреба
  цена: 60,00 лв.
 • Получаване на разрешение за внос на опасни вещества
  цена: 60,00 лв.
 • Изваждане на карантинно разрешително
  цена: 60,00 лв.
 • Попълване на декларация за стойност (ДС)
  време за изготвяне: 10 мин
  цена: 6,00 лв.
 • Плащане на каса в митница
  цена: 5,00 лв.
 • Попълване на митнически манифест
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 6,00 лв.
 • Изготвяне на митнически манифест на магнитен носител
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 6,70 лв.
 • Попълване на служебна бележка за приключване на ТИР-карнет
  цена: 6,00 лв.
 • Изготвяне на Единен административен документ (ЕАД)
  а) ЕАД 1
  време за изготвяне: 20 мин.
  цена: 7,50 лв.
  б) ЕАД 2
  време за изготвяне: 15 мин.
  цена: 5,00 лв. (за всяка позиция)
  в) на магнитен носител
  време за изготвяне: 10 мин.
  цена: 6,70 лв.
 • Представителство пред митническата администрация за внос на стоките
  цена: 50,00 лв.
 • Устна консултация до 15 мин.
  Цена: 13,40 лв.
 • Писмена консултация
  цена: по договаряне

Централен офис - вижте ни на картата

Адрес: София 1000, ул. Цар Самуил №27

Стационарни телефони: 02 953 32 86; 02 444 88 42;

Мобилни телефони: 0887 144 480, 0887 285 690, 0888 349 635

Факс: 02 953 32 86

Е-поща: bsc-cc@bia-bg.com

web: www.bsc-cc.com

Представителства
 
Град:Телефон:Е-поща:
Бургас 056/840 850; 0887/933 033 cci-bs@bu.bia-bg.com
Варна 052/622 346; 052/622 304 isa_varna@abv.bg
Варна - Bon Marine Ltd. 052/68 71 55 d.staykova@bonmar.bg
Варна - Mikaela Ltd. 052/63 00 82; 052/63 00 83 mikaela@bsmvo.bg
Варна - Neft Oil Ltd. 0889/868 600 ikttas@abv.bg
Велико Търново 062/651 921; 0884/462 633 mitgo@abv.bg;bic@abv.bg
Враца 092/988 818; 0885/954 628 isa_vr@mail.bg
Габрово - Aries Ltd. 066/804 063 aries3@abv.bg
Кърджали 0361/645 77; 0361/645 85 isa_kj@mail.bg
Ловеч 068/620 113; 0887/427 263 sto.cam.l@abv.bg
Пазарджик 034/443 315; 034/447 335 isapz@pasat.bg
Пловдив 032/902 442 biapl@hotmail.com
Разград 084/662 434; 0878/556 126 sk_rz@dir.bg
Русе 082/825 013; 0887/099 155 rsk-ruse@reg.bia-bg.com
Русе - Rousse Free Zone 082/880 816 trade@freezone-rousse.bg
Сандански 0746/35 255; 0889/910 045 s.kamara_sandanski@abv.bg
Силистра 086/823 745; 0897/601 400 sk_ss@mail.bg
Смолян 0301/63314 chamber@smolyan.info
Стара Загора 042/641 141; 042/255 129 sk_sz@mbox.contact.bg
Търговище-Neft Oil Ltd. 060/167 092; 0882/266 200 r.tsoneva@neftoil.eu
Хасково 0887/674 393 rsk-hs@reg.bia-bg.com
Шумен 054/800 401; 054/800 399 export@antares.bg
Ямбол 046/663 239; 046/663 187 tania_dzsr@yahoo.com; bia.yambol@abv.bg

 

Прочетено: 3873