Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, в качеството си на национално представителна работодателска организация, работи системно за подобряване на бизнес средата, намаляване дела на сивата икономика, вкл. чрез въвеждане на електронни форми на плащане и изграждане на съвременна инфраструктура на платежните системи.

По предложение на БСК от 2004 г. беше драстично намален от 23 на 4 броят на платежните нареждания, подавани през банковата система за социално осигурителните плащания и подоходния данък, което рязко намали разходите на работодателите за обслужване на тези плащания.

Пак по наше предложение от 2007 г. стартира процесът по изграждане на връзка между касовите апарати на търговските дружества със системата на НАП. Убедени сме, че чрез тази мярка ще се осветлят огромна част от оборотите на търговците, ще се повиши събираемостта на данъци и акцизи и, не на последно място – ще се подобри конкурентната среда, в полза на коректните данъкоплатци.

През 2011 г. стартира реализацията на друго наше предложение – инсталирането на POS-терминали в държавните и общинските администрации, което прави възможно плащането на данъци и такси електронно, а не само по банков път с платежни нареждания. По този начин се намаляват разходите, съответно – тежестта на административното обслужване върху бизнеса и останалите потребители.

Пълният текст вижте по-долу.


Предложения за разширяване обхвата на банковите услуги
Добави мнение