Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес получава от своите членове и заинтересовани лица многобройни негативни становища относно необоснованото увеличение на таксите за водоползване и водовземане по “Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване”, в сила от 01.01.2012 г., приета с ПМС 177/24 юни 2011 г.

Предложението за приемане на тарифата е публикувано на сайта на МОСВ, без за това да бъдат уведомени заинтересованите лица и браншови организации на бизнеса. Липсва и достъпен доклад за оценка на въздействието от приемането на проекта на нормативния акт.

В тарифата са предвидени значителни увеличения на единичните размери на таксите за водовземане от подземни води. В доклада на МОСВ при представяне на тарифата за приемане от Министерски съвет е посочено, че тези размери са индексирани с коефициента на инфлация за периода 2000-2009 г. Видно от сайта на НСИ http://www.nsi.bg/files/Cpi_Calc/NSI_CPI_Utility_xsl.xml, инфлацията за декември 2009 г. към декември 2000 г. е 65,2%.

Същевременно, някои единични такси (за охлаждане, промишлени цели, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване) са завишени в размер, превишаващ многократно индекса на инфлация. Най-показателен пример е таксата за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, която е завишена 150 пъти.

В тази връзка, БСК счита, че таксите следва да бъдат преразгледани по спешност. Следва да бъде подготвена и оценка на въздействието на тарифата върху бизнеса, доколкото много от предприятията са инвестирали значителни средства за ефективно използване на водните ресурси, в това число и за самостоятелно водоснабдяване.

Възразяваме и срещу практиката предложенията за нови, както и проектите за промени на действащи нормативни актове да бъдат публикувани на сайта на МОСВ, без едновременно с това да бъдат информирани заинтересованите страни и национално представените работодателски организации.

В съответствие с наложилата се практика на сътрудничество в интерес на българската промишленост и опазване на околната среда, изразяваме убеденост, че настоящето становище ще бъде разгледано по целесъобразност и предприети незабавни стъпки за коригиране на размера на таксите, при спазване на възприетия принцип за отразяване на натрупаната инфлация и покриване на разходите за предоставяне на съответните услуги и ползване на природните ресурси.

 

Пълният текст вижте по-долу.


По Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
Добави мнение