Изх.2057 № 12.3.2018 г.

 

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

КОПИЯ: Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ

                 МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

 

ОТНОСНО: Предложения за изменения и допълнения на Закона за ДДС

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОРЕШАРСКИ,

 

На 18.10.2006г., Съвета за икономически растеж разгледа предложение на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ (БАР) И БРАНШОВА КАМАРА НА ЧЕРНАТА И ЦВЕТНА МЕТАЛУРГИЯ (БКЧЦМ) за въвеждане на режима „Reversе Charge System” при облагане с ДДС на доставките на отпадъци от черни и цветни метали и свързани услуги по добив, преработка и обработка (Ваш № 92-00-166/06.11.2006г.). Във връзка с постъпили предложения от други браншови организации, Ви изпращам ревизиран и допълнен текст за изменение и допълнение на Закона за ДДС и мотиви, разширяващи приложния обхват с отпадъци от хартия, картон, стъкло, гума и пластмаси.

 

Предлагаме навсякъде след думите “стъкло” да бъдат включени “парцали”. Допълнително ще бъдат предоставени разчети за генерираните и преработвани количества отпадъци и произвеждани количества нетъкан текстил от страна на браншови организации и по-големи предприятия преработватели. Проектът е съобразен с Директива 2006/69/ЕС от 24 юли 2006 г., с терминологията и структурата на вече приетия ЗДДС, рамковите изисквания на Закона за управление на отпадъците, като категорията отпадъци “парцали” е включена поименно в обхвата на Директивата.

 

Отчитайки очакваните значителни ефекти от предотвратяване на данъчни измами, вкл., поставяне на цели предприятия и браншове в неплатежоспособност (напр. обработка на сурови кожи), моля за обсъждане, съгласуване и внасяне в Министерския съвет на законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС в съответствие с приложения текст.

 

С уважение,

 

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

          

     Приложения:   съгласно текста

 

ПРОЕКТ

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

 

ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

(обн., ДВ бр. 63 от 4 август 2006 г.)

 

§ 1. В чл.82 се правят следните изменения и допълнения:

 

  1. В ал.1 накрая думите „ал. 2 и 3” се заменят с „ ал.2, 3 и 5.”;
  2. Създава се ал.5 със следното съдържание:

„(2) Данъкът е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, в случаите по чл.163а.”

 

§ 2 Създава се Глава Деветнадесета А със следното съдържание:

 

„Глава Деветнадесета А

МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ.

ОТПАДЪЦИ ОТ СТЪКЛО, ПЛАСТМАСА, ХАРТИЯ И ГУМИ

 

Доставки, свързани с отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса и гуми

Чл.163а (1) Доставки, свързани с метални отпадъци, стъкло, хартия, пластмаса и гуми по смисъла на този закон са:

  1. доставка на отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса и гуми,
  2. услуги по събиране, временно съхраняване, транспортиране, преработване или оползотворяване на отпадъци по т. 1.

 

Начисляване на данъка от получателя

Чл.163б (1) Начисляването на данъка се извършва от получателя – регистрирано по този закон лице при доставка с предмет стоки и/или услуги по чл.163а.

(2)Данъкът се начислява с издаване на протокол.

 

Право на данъчен кредит

Чл.163в (1) Получателят на доставка по чл.163а има право на данъчен кредит.

(2) Правото на данъчен кредит за получателя възниква и се упражнява по общия ред на закона”.

 

Документиране

Чл.163г Доставчикът на стоки и/или услуги по чл.163а издава фактура, съгласно изискванията на чл.114, ал.4.

 

§ 3 В чл.117 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. В точка 1 на ал.1 думите „ал.2, 3 и 4” се заменят с „ал. 2, 3, 4 и 5.”;

2. Създава се ал. 6 със следното съдържание:

„(6) за всички покупки от физически лица, които не са търговци,

получени през един и същи данъчен период, получателят може да

начисли данъка по реда на чл.163б като бъде издаден съответен протокол.

 

§ 4. В ал. 1 на чл.120 думите „седемнадесета и деветнадесета,” се заменят с „седемнадесета, деветнадесета и деветнадесета А,”

 

§ 5 В § 1 Допълнителна разпоредба на закона се създават т. 45, 46, 47, 48 и 49 със следното съдържание:

 

„т.45. „отпадъци от черни и цветни метали" са металните производствени, битови, строителни или опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

т. 46. "отпадъците от стъкло, хартия, пластмаса и гуми" са отпадъци с произходи от бита, производството, строителството и други дейности и услуги;

т. 47. „събиране на отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса и гуми" включва всички дейности по §1, т. 18 от ДР на Закона за управление на отпадъците, в т.ч., доставянето, натрупването, сортирането и/или смесването на отпадъците с цел транспортиране";

т. 48. "временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, парцали, пластмаса" включва всички дейности та "временно съхраняване" по §1, т.21 от ДР на Закона за управление на отпадъците, вкл, складирането на отпадъците на площадка при мястото на образуването им или събирането на площадка за срок не по-дълъг от а) три години при последващо предаване за оползотворяване б) една година при последващо предаване за обезвреждане;

т. 49. „транспортирането на отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса и гуми" включва всички дейности "транспортиране" по "-§1, т. 19 от ДР на Закона за управление на отпадъците, в т.ч., превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване или разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност;

т. 50. „преработване на отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса и гуми” включва всички дейности по смисъла на Закона за управление на отпадъците", които променят свойствата или състава на отпадъците, като ги превръщат в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти;

т. 51. "оползотворяване на отпадъците от черни и цветни метали, стъкло, хартия, пластмаса и гуми" е дейността "оползотворяване на отпадъците" по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

§ 6 Този закон влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора

за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


ПРОЕКТ

 

 

МОТИВИ

 

Към Проекта на ЗИД на ЗДДС

Предлаганите промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз са мотивирани от:

- необходимостта от намиране на трайни решения за данъчните измами, от които бюджетът губи както невнесен или възстановен ДДС, така и неплатени корпоративен данък, данък общ доход и вноски за социално и здравно осигуряване, а в определени случаи и плащане на помощи за безработица на лица с доходи;

- решаване на проблема с нелоялната конкуренция в сектора на търговията с със съответните отпадъци, която създава предпоставки за привличане на все повече фирми към сивата икономика, вместо утвърждаване на финансова дисциплина;

- хармонизиране на предлаганите законодателни изменения в ЗДДС с най-новите решения на Европейския съюз за борба с данъчните измами – постановени с последните изменения на Директива 77/388/ЕИО, въведени с Директива 2006/69/ЕС от 24 юли 2006г. /публикувана в Официалния Журнал на ЕК на 12 август, 2006г./.

 

С предложения проект, както и с тази изменителна директивата по същество се въвежда нов механизъм за възможно данъчно облагане по отношение изчерпателно изброени в Приложение І - М Списък на доставки на стоки и услуги, за които тези мерки могат и се препоръчва да бъдат прилагани.

 

В това приложение подборно са описани по своя вид и специфика най-масовите сделки със стоки и услуги с отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, картон, парцали, сурови кожи, гума и пластмаси и други.

 

С чл. 21 (2), предложение трето от тази Директива, е дадена възможност на всяка държава членка да противодейства на ДДС-измамите в този сектор, като въведе режим на облагане, различен от общия (Установен с Шеста Директива).

 

Съгласно системата „Reverse Charge System”, получателят на доставката е данъчно задълженото лице, което следва да плаща данъка.

 

Тази мярка е въведена и с успех се прилага в редица държави като Испания, Италия и Португалия и по данни на ЕК дава особено положителни резултати в борбата с ДДС-измамите в сектора.Позовавайки се на този опит, системата с успех би могла се прилага и в България с оглед предотвратяване на ДДС-измамите при търговията със споменатите отпадъци. Описана накратко, тя определя като задължено лице не доставчикът, а получателят по облагаема доставка, който следва сам да си начисли дължимия и платим към бюджета данък по конкретната доставка. Доставчикът издава фактура, в която е описана цената на стоката (услугата) без ДДС и я предава на получателя. Получателят по доставката си издава собствена фактура (self invoice а за България Протокол), в която сам си начислява ДДС и го осчетоводява, но не заплаща ефективно данък към бюджета. В края на данъчния период получателят по тази доставка има задължението да начисли и декларира размера на начисления от него данък и за този данък да получи право на приспадане на данъчен кредит, в рамките на периода, за който това право е възникнало. Данъчният кредит по тази сделка, който получателят има право да приспадне се равнява на данъчното му задължение по ДДС за тази сделка в рамките на данъчния период и следователно крайното общо задължение за сделки от този вид е равно на нула. По веригата от получатели по облагаеми доставки с определените отпадъци няма ефективни плащания на средства по ДДС, поради което измами не могат да възникнат. Дори да има отделни случаи на такива – отговорността се носи от конкретния получател по конкретната доставка, който е и данъчно задължено лице и следователно е субектът, срещу когото може да се насочат действията на данъчната администрация. Описаната схема се следва и при последващите разпоредителни сделки с предмет една и съща стока или услуга, независимо дали е в първоначален или в преработен вид.

 

Единственото изискване към България като държава-членка е ако се възприеме този механизъм в ЗДС, да уведоми Комитетът за ДДС (DGTAXUD), основан по силата на чл. 29 от Шеста Директива, с цел чрез него да бъдат информирани и всички останали държави-членки за прилагането на тази мярка.

 

Приемането на тези изменения в ЗДДС ще създаде обективни пречки в България да се възобновят познатите от близкото минало масови измами с ДДС от сделки с ОЧЦМ и други отпадъци и от услуги по добива, обработка и преработка им. Тези измамни схеми на „начисляване и невнасяне на ДДС” върху сделки с метални отпадъци се появиха интензивно през периода 1999-2000 г. и достигнаха максимум през 2001 г., когато по предложение на министъра на финансите, НС прие изменение на ЗДДС, с което сделките с отпадъци от черни и цветни метали бяха „освободени”.

 

При липсата на такава правна възможност е необходимо да се приеме предлагания проект на ЗИД на ЗДДС, с който се въвежда гарантиращ режим, възприет от ЕС с цитираната директива.

 

БСК счита, че предлагания от БАР и БКЧЦМ и други организации, проект на ЗИД на ЗДДС за въвеждане на мярката „Reverse Charge System” в България е хармонизиран с европейските директиви и решава част от основните проблеми в сектора търговия и преработване на отпадъци от черни и цветни метали, стъкло, хартия, картон, парцали, сурови кожи, гума и пластмаси.


Проект на ЗИД на Закона за ДДС, внесен в Министерство на финансите
Добави мнение