ПОЗИЦИЯ

ОТНОСНО: БРАНШОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 15-ПРОЦЕНТЕН РЪСТ НА МОД`2013 В СЕКТОРИТЕ „ПРОИЗВОДСТВО НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ“ И „ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО“

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява категоричната си подкрепа на позицията на Браншовата камара на шивашката промишленост, Браншовия съюз на производителите на текстил и Асоциацията на дружествата от леката промишленост относно споразумението за 15-процентно увеличение на минималните осигурителни прагове за 2013 г. за секторите „производството на трикотажни изделия“ и „производството на облекло“.

Убедени сме, че в условия на икономическа криза и крайно негативни пазарни тенденции подобно драстично увеличение на осигурителната тежест ще има пагубна роля за общото състояние на предприятията от посочените сектори. Всеки нов финансов и административен натиск върху фирмите влече след себе си нови проблеми пред техния мениждмънт, предпоставка е за допълнително влошаване на финансово-икономическото им състояние и генерира загуба на работни места.

Недалновидно е проблемите с доходите и покупателната способност на заетите в икономиката да се преодоляват по пътя на пресирането на работодателите и поставянето им пред все по-невъзможни за решаване икономически задачи. Тежестта на икономическата криза трябва да бъде споделена – между държавата, работодателите и заетите!

Призоваваме за разумен и прагматичен диалог, основан на ясна икономическа логика, а не на популизъм и имагинерна аргументация за справяне с проблемите на сивата икономика. Напротив, убедени сме, че всяко неразумно покачване на осигурителната тежест е фактор за нарастване на сивия сектор. В рамките на този тип диалог сме готови да посредничим между засегнатите браншови организации на работодателите и на работниците с цел постигане на приемливо за всички страни ниво на осигурителните прагове.

***

ПОЗИЦИЯ

на

Браншовата камара на шивашката промишленост, Браншовия съюз на производителите на текстил и Асоциацията на дружествата от леката промишленост

ОТНОСНО:

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МОД-2013 В СЕКТОР „ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО“

Подписаното на 27 юли т.г. между синдикати и работодатели браншово споразумение за 15-процентен ръст на минималните осигурителни доходи за 2013 г. в секторите „производството на трикотажни изделия“ и „производството на облекло“ е крайно недалновидно и не отчита общото икономическо състояние на фирмите от тези сектори на икономиката.

През последната година (от м. Май 2011 г. до м. Май 2012 г.) спадът в производството на текстил е 25 на сто, а в производството на облекло – 11 процента. Успоредно с това, налице са сериозен спад на вътрешното и външното потребление, закриване на работни места, увеличение на цените на ел.енергията и др. фактори, допринасящи за влошаването на бизнес средата, като цяло, и в посочените сектори, в частност.

На този фон 15-процентен ръст на осигурителните прагове е напълно необоснован икономически и обрича фирмите от сектора (най-вече малките и средни предприятия) на допълнителна стагнация и закриване на работни места.

Зад това решение прозират тясно корпоративни интереси и диктат на „големите“ над „малките“, на малцинството над мнозинството. Недопустимо е няколко големи фирми да диктуват логиката на управление в хиляди малки и средни предприятия, опитващи се да преодолеят ефектите от общата икономическа криза.

Изкуственото нарастване на разходите за труд, непридружено с ръст на производителността, прави сектора неконкурентоспособен и генерира допълнителен спад в производството и ръст на безработицата.

Решението е в противоречие и с препоръката на Европейската комисия за преразглеждане на системата за определяне на МОД, така че да се гарантира, че наемането на нискоквалифицирани работници не е прекалено скъпо, както и да не се създават условия за „потъване“ на фирмите в сивия сектор на икономиката.

Настояваме подписаното браншово споразумение да бъде преразгледано, като се отчетат интересите на всички фирми и организации от сектора, при арбитриращата роля на Работната група по определяне на МОД-2013.


Позиция относно 15-процентното увеличение на МОД за 2013 г. в текстилния сектор
Добави мнение