Българската стопанска камара не подкрепя предложенията за изменение на Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите и представените мотиви към законопроекта. Основните възражения и аргументи на БСК са следните:

 1. Предложението разширява по недопустим начин обхвата на гарантираните вземания на работниците и служителите по неразплатени работни заплати, извън изискванията на приложимото международно и европейско право - Конвенция № 173/1992 на МОТ, ратифицирана от Р. България през 2004г., и Директива 2002/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г.
 1. Създават се условия и за двете страни на трудовото правоотношение за неговото преждевременно, преднамерено прекратяване и оказване на допълнителен натиск върху пазара на труда и системите на социалното осигуряване и подпомагане.
 1. Поощряват се данъчно-осигурителните измами и инициирането на схеми за безнаказано източване на Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите.
 1. Насърчава се некоректното отношение към работниците и служителите и останалите работодатели – изрядни платци към осигурителната система и Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите, чиито средства са формирани в предходните години.
 1. Бързото разходване на натрупаните средства на фонда (над 200 млн. лв.) при възприемане на предложенията ще:
  • наложи повторно въвеждане на дължимост на вноските и увеличаване на ставките за допълване на Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите, чиито средства са формирани в предходните години, при завишаване на риска и непредсказуемост на очакваните плащания;
  • ограничат ресурса за участие на пазара на ДЦК от страна на Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите, чиито средства са формирани в предходните години, като се повишат общите лихвени разходи на бюджета.

Временното забавяне на дължими трудови възнаграждения в повечето случаи е предизвикано от причини и фактори, извън контрола на работодателите вкл.:

 • продължаващата глобална икономическа криза, намаляващи вътрешни продажби и износ при ръст на цените на използваните ресурси, ограничен достъп до кредитен ресурс;
 • нереформирана бюджетна сфера и ниска ефективност на разходване на публичните средства;
 • висока регулаторна тежест, мултиплицираща ограниченията на т.н. Паричен съвет;
 • пълзяща мополизация на основни икономически сектори и дейности, осъществявана по административен и занодателен път и елиминиране на съществена част от МСП;
 • увеличаващи се процедури на обявяване на неплатежоспособност със задна дата;
 • продължително блокиране на обезпечения за недължим ДДС и други данъчни плащания;
 • неразплащане от страна на контрагенти, в т.ч. държавни и общински органи, по доставки, обществени поръчки и авансирани средства по проекти, финансирани със средства на ЕС.

В тази връзка БСК  отново настоява да бъде приет пакет от мерки за разрешаване на посочените проблеми от органите на изпълнителната и законодателна власти, вместо необосновано разширяване на обхвата на гарантирани плащания в противоречие с международното трудово законодателство и чужда практика.

ВИЖТЕ ЗАКОНОПРОЕКТА.


Становище относно проект на ЗИД на Закона за гарантиране на вземанията на работниците и служителите
Добави мнение