09.09.2013

Изх. № 02-00-39 / 05.09.2013 г.

 

ДО

Г-Н ХРИСТО БИСЕРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

/на Ваш изх.№ КП-353-03-35/03.09.2013г./

 

ОТНОСНО:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 302-01-14, внесен от Министерски съвет на 29.08.2013г.

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българската стопанска камара подкрепя усилията за осигуряване на по-голяма прозрачност в процедурите за обществени поръчки, поощряване на конкуренцията и възможностите за участие на повече фирми, намаляване на административните трудности пред малките и средни предприятия и осигуряване на техния достъп до обществени поръчки. Изразяваме удовлетворение от факта, че голяма част от препоръките на БСК и нейните членове са възприети от вносителя на законопроекта, вкл.:

 • забраната за изискване от кандидатите за доказване на обстоятелства, които се съдържат в публични регистри, или данни, които вече са събрани от държавен орган;
 • отпадането на задължението за закупуване на документация;
 • уеднаквяването на задания, документации и договори чрез стандартизирани образци;
 • разширяването на информацията, съдържаща се в Регистъра на обществените поръчки;
 • електронизацията на голяма част от процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 • забраната за участието на свързани лица и възможността всяко лице да подава сигнал за нередност;
 • въвеждането на забрана за включване на неотносими критерии, нямащи отношения към предмета на обществената поръчка, но създаващи условия за субективизъм и непрозрачност при оценяването на офертите;
 • премахването на необоснованите изисквания във връзка с поставяните критерии за икономическото и финансовото състояние, а в някои аспекти и към техническите възможности и/или професионална квалификация.

 

В допълнение предлагаме:

 1. Да се въведе възможността за включване на арбитражна клауза в договорите за възлагане на обществени поръчки при желание от страните, с цел ускоряване на споровете помежду им. Като резултат ще се наблюдава ускоряване на решаване на спорове, облекчен достъп до правосъдие и по-ниски разходи за страните.
 2. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, предложението да се оценява с нула точки по този показател. Приемането на текста ще създаде по-категорични възможности за предотвратяването на необосновано ниски и дъмпингови цени на стоки и услуги, предмет на обществените поръчки.
 3. Да се предвиди законово задължение на АОП да отговаря и/или да дава методически указания за правилното прилагане на закона в 7-дневен срок на писмените запитвания на възложителите.


В заключение отбелязваме нашата готовност за съдействие посредством активно участие, както в дискусиите по оценка ефективността и необходимостта от промяна в нормативната уредба, така и с предоставяне на мнения и становища, подпомагащи прилагането на закона.

 

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно ЗИД на Закона за обществените поръчки
Добави мнение