"Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи. Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност."

Това се казва в Обръщение към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на РБ от името на национално представителните синдикални и работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КНСБ и КТ "Подкрепа".

Организациите на работниците и служителите и на работодателите очакват:

 1. Прекратяване на практиката чрез нормативни промени да се увеличава ролята на държавата в икономиката, като се изземват по този начин права от гражданите, фирмите и неправителствения сектор;
 2. Обществен контрол по разходването на бюджетните средства и яснота за достигнатите цели, които предварително да са заложени в държавния бюджет;
 3. Подкрепа за стабилно правителство, способно да предложи и реализира политики за устойчиво развитие и да формулира ясни национални цели, включително за реформи в конкретни сфери.

 

Според петте организации, преодоляването на възникналите проблеми и гарантирането на икономическия напредък минават през реформи, насочени към постигане на ключовите за обществото ни ПРИОРИТЕТИ, а именно:

 1. Финансова стабилност и изграждане на система за контрол на публичните разходи, на база програмно ориентирани бюджети със заложени цели и индикатори за тяхното изпълнение.
   
 2. Устойчиво икономическо развитие, основано на активна инвестиционна, експортна и иновационна политика, гарантирана равнопоставеност на пазарните субекти, електронизация и подобряване на административното обслужване, стабилност на нормативната уредба.
   
 3. Развитие на стабилен пазар на труда, вкл. създаване на условия за разкриване на качествени и устойчиви работни места, повишаване на доходите и жизнения стандарт; Реформа на образователната система, като база за осигуряване и развитие на квалифицирана работната сила с необходимите компетенции и практически умения в съответствие с потребностите на пазара на труда; Постигане на обрат в разрешаването на демографските проблеми.
   
 4. Реформиране и стабилизиране на системите за социална сигурност – здравеопазване, обществено осигуряване и социално подпомагане, на основата на пазарните принципи на управление, дигиталните достижения на обществото и данъчно-осигурителния принос на лицата.
   
 5. Гарантиране ефективността на социалния диалог на всички равнища.
   
 6. Гарантиране на обществената сигурност, вкл. осигуряване на реална независимост на правораздавателната система, укрепване на общественото доверие в нея, разширяване на достъпа до правосъдие и създаване на система за ефективен контрол на правоприлагането.


ОБРЪЩЕНИЕ към НС и МС от национално представителните работодателски и синдикални организации
Добави мнение