Изх. № 02-00-12/07.07.2017 г.

 

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО:

Намаляване на административните и финансови тежести за гражданите и фирмите

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Българската стопанска камара приветства и изцяло подкрепя усилията на кабинета да намали административната и финансова тежест на публичните услуги за граждани и фирми. Правителството демонстрира решителност за предприемане на бързи и конкретни действия, които целят ограничаване на бюрократичния натиск чрез въвеждане на електронни публични услуги, съкращаващи значително времето и цената за тяхното администриране.

В същото време, сме неприятно изненадани, че действията на законодателния орган по отношение на административния натиск са в посока, обратна на решенията и действията на правителството. Народното събрание прие на първо четене промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), водещи до драстично увеличение на съдебните такси, което препятства достъпа до правосъдие и ограничава възможностите за съдебна защита срещу незаконни актове и действия на администрацията. Законопроектът стигна до пленарна зала без обществено обсъждане, въпреки че засяга основни конституционни права, като правото на достъп до правосъдие и отговорността на администрацията за незаконни действия и актове.

Таксата по касационно обжалване и отмяна на влезли в сила решения за гражданите е увеличена 18 пъти (от 5 на 90 лв.), за неправителствените организации – 90 пъти (от 5 на 450 лв.), а за търговските дружества – 9 пъти (от 50 на 450 лв.). Направената предварителна оценка на въздействието не обхваща последиците за бизнеса и гражданите, които очакват защита на своите права и интереси. Така например, в сферата на обществените поръчки и концесиите, характеризирани с висок материален интерес, се предопределя многократно увеличение на съдебните такси и следователно ограничаване на съдебния контрол и нарастване на корупционния риск.

Разнопосочните действия на законодателната и изпълнителната власт накърняват общественото доверие в институциите и държавността. Ето защо, настояваме законопроектът за промени в АПК да бъде изтеглен от вносителите и да бъде подложен на обществено обсъждане.

 

С УВАЖЕНИЕ,

/П/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно: Намаляване на административните и финансови тежести за гражданите и фирмите
Добави мнение