ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
44 – ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ:

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ -
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ПО
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 Изх. № 02-00-17 / 26.07.2017 г.

Относно: Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, водена от необходимостта за защита на националния интерес при бъдещо внасяне на промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, има следните предложения:

 

  1. Да се вземат предвид препоръките от Доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята?- 2016/2141(INI)/ 30.03.2017 г.;
  2. Българските власти да потърсят всички правни основания, цитирани в Доклада на ЕП, свързани с оказвания натиск от Европейската комисия, за промяна на българското законодателство;
  3. Българските власти да потърсят политическа подкрепа, за прилагане на такива инструменти за регулиране на пазара на земя, които вече се използват успешно в някои държави членки в съответствие с разпоредбите на Договора за ЕС, като например: държавно лицензиране на продажбите на земя и отдаването под аренда, преимуществено право на изкупуване, задължение за обработване на земята от страна на арендаторите, ограничения върху правото на закупуване от страна на юридически лица, горна граница на броя на хектарите, които могат да бъдат изкупени, отдаване на предпочитание на земеделски стопани, от другите страни-членки;
  4. До приемане на тълкувателното съобщение, от ЕК не се очаква да предприеме действия по санкционирането на България и на другите държави – членки, срещу които има образувани процедури по несъответствие на законодателството.
    Още повече, че Европейският парламент препоръчва налагането на мораториум върху текущите производства за оценка на съответствието с правото на ЕС със законодателството на държавите членки, относно търговията със земеделски земи, докато бъде публикуван набор от критерии;
  5. След публикуване на тълкувателното съобщение, с критерии за допустимост на ограниченията за продажба на земеделска земя, на държавите – членки ще бъде даден срок за привеждане на националното законодателство в съответствие с тези критерии и възможности;

С оглед на посоченото, предложеното изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, беше напълно излишно.

 

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Добави мнение