Изх. № 17-00-20/18.04.2018 г.

 

ДО

Г-Н КОНСТАНТИН СТАМЕНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БИФИЕК

 

КОПИЕ:

 

Г-Н НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – ШУМЕН“

 

ОТНОСНО:

Предложение на БИФИЕК за регламентиране на индустриалните зони в България и понятието „затворени разпределителни системи“


УВАЖАЕМИ Г-Н СТАМЕНОВ,

Във връзка с предложението на БИФИЕК за промени в Закона за енергетиката, чрез които да се въведат и регламентират „затворените разпределителни системи“, изразяваме следното становище:

  1. Технологичните разходи в електропреносната и електроразпределителната електрическа мрежа се плащат солидарно от всички ползватели на съответната мрежа.
  2. Ясно е, че технологичните разходи в такива обособени територии, наречени индустриални зони, са значително по-ниски в сравнение с останалите, в които има отдалечени консуматори. Следователно отделянето на такива индустриални зони ще доведе до увеличаване на тежестта на останалите потребители (стопански и битови).
  3. Налице е сериозен риск за намаляване на качеството на услугата - снабдяване и разпределяне на електрическа енергия поради липса на квалифициран персонал в индустриалните зони. Разходите за администрирането на затворените разпределителни системи от страна на операторите на индустриалните зони ще намали конкурентоспособността им за привличане на инвестиции.
  4. Безспорно целта на БФИЕК е намаляване на разходите за пренос и разпределение на електрическа енергия. Ако това стане факт някой трябва да поеме тази разлика, приходите на електроразпределителните дружества трябва да се увеличат и следователно цената на мрежовите услуги ще се повиши. 

С цел определяне на последствията за всички контрагенти и елиминиране на рисковете на енергийния пазар предлагаме да се проучи по-детайлно европейската практика.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно: Предложение на БИФИЕК за регламентиране на индустриалните зони в България и понятието „затворени разпределителни системи“
Добави мнение