Изх. № 17-00-33#1/12.09.2018 г.

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Предложено от Министерство на финансите изменение и допълнение на Закона за корпоративни подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за счетоводството

       

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

На 30 август 2018 г. на сайта на Министерство на финансите беше публикувано за обществено обсъждане предложение за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с което в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за счетоводството

Със съжаление отбелязваме, че в предложението за изменение и допълнение на Закона за счетоводството липсват подкрепените от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и от Националния икономически съвет предложения за премахване на допуснато под лобистки натиск пререгулиране при определяне на предприятията, подлежащи на задължителен одит на годишните финансови отчети /прилагат се/.

С настоящото писмо поддържаме изцяло и недвусмислено подкрепата ни за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона, с които  са въведени необосновани изисквания за задължителен одит, базирани единствено на правната форма на юридическото лице, но не и на обективни критерии.

Настояваме в рамките на дадените Ви от закона правомощия, а именно: да отговаряте за разработването, координирането и контрола при осъществяването на държавната политика в областта на данъчната и счетоводна политика, да инициирате законодателни промени, с които да бъдат облекчени над 6 000 малки български предприятия от финансовата и административна тежест, която Закона за счетоводството им налага, задължавайки ги да одитират годишните си финансови отчети.

Припомняме, че предвидените в националния закон прагове са чувствително занижени спрямо дефиницията за малки предприятия и заложените в Директива 2013/34/ЕС стойностни критерии. Вместо намаляване на административната тежест и усъвършенстване на регулаторната рамка закона поставя изисквания непропорционални на финансовите възможности на малките предприятия. Цялостна политика на ЕС е да се предвиждат мерки за подобряване на условията, при които оперират малките и средни предприятия. В противоречие с тази политика стойностните прагове за задължителен одит, въведени в Закона за счетоводството, възпрепятстват създаването на благоприятна среда за икономическата активност на малките предприятия и необосновано затрудняват осъществяваната от тях дейност.

В България, за съжаление, извършването на одит на малки предприятия се превърна в едно утежняващо задължение, при което поради ограничените финансови възможности на предприятията се избира най-ниската оферта, а не най-качествената услуга. Ниската цена съответно води до формално изпълнение на одиторската дейност, което потвърждава тезата, че одиторската заверка на малките предприятия е излишна и ненужна услуга - и за предприемачите, и за обществото.

Неясна остава причината за въвеждането на многократно по-ниски прагове за задължителен одит на предприятията. В почти 100 % от малките предприятия, които се одитират съгласно действащото законодателство, едни и същи физически лица са както собственици на капитала, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна-одитор да гарантира достоверността на финансовите отчети на предприятията им.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. е записана „Цел 190: Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от европейското законодателство. Спазване на десетте ръководни принципа на „Акта за малкия и среден бизнес за Европа“. Създаването на пътна карта на документооборота за всеки бизнес.“

Направеното от АОБР законодателно предложение за повишаване на праговете за задължителен независим финансов одит и отпадането на алинеи 2 и 3 в чл. 37 от закона напълно съответства на целите и приоритетите на правителството, тъй като приетият национален праг за задължителен независим финансов одит надхвърля четири пъти изискванията на общностния акт и по никакъв начин не благоприятства ефективното прилагане на Директива 2013/34/ЕС, напротив -създава необосновани трудности за малките предприятия в осъществяваната от тях дейност.

Смятаме, че този законопроект е изцяло в подкрепа на българския бизнес и е насочен към значително намаляване на административната и финансова тежест за българските предприятия, и разчитаме на Вашата активна роля за внасянето и приемането му по надлежния ред.

Приложение – писмо до МФ от 12.06.2018 г.

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Изпълнителен председател на БСК
и председател на АОБР за 2018 г.,
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ     

 


АОБР настоява за ускоряване на промените в Закона за счетоводството във връзка с независимия финансов одит
Добави мнение