24.03.2020

Уважаеми господин Митрев,

От името на Съюза на Пивоварите в България Ви изпращаме нашето становище във връзка с проекта за Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите, преустановили работа поради обявеното извънредно положение.

Моля да имате предвид, че бирената индустрия е свързана не само пряко с питейния сектор чрез наличието на обекти за консумация на бира на мястото на производство (пивоварни ресторанти), но в най-голяма степен загубите ни се дължат на затворените ХоРеКа обекти и силната стагнация на продажбите в магазинната мрежа.

Тези отрицателни ефекти влияят силно върху режима на работа и работната заетост в нашите предприятия. В тази връзка моля да имате предвид по-долу изложените от нас предложения за минимизиране на този ефект.

Предложенията на СПБ са следните:

Първи вариант: В допълнителен списък към Постановлението да бъдат включени сектори, които имат пряка връзка като производители и доставчици на основни стоки за посочените вече в Приложение №1 към постановлението засегнати икономически дейности. Производство на пиво с Код по КИД-2008 11.05 също да бъде включено в приложеното поле на коментирания нормативен акт.

Анализите на нашата индустрия показват, че трудовите функции на около 40 % от нашите служители са директно и индиректно свързани с ХоРеКа бизнеса, който е в невъзможност да работи поради наложените в страната извънредни мерки за предотвратяване разпространението на коронавирус инфекцията Covid-19. Поради тази причина за тези служители са налице предпоставките за наличие на престой.

В допълнение наблюдаваме ежедневен спад в продажбите на пиво в сравнение с тези през същия период на миналата година и първите два месеца на настоящата 2020 г, което се дължи не само на пълното нефункциониране на ХоРеКа пазара, но и на намаленото потребление на бира и ограничения достъп на потребителите до магазинната мрежа.

Като втори вариант, ако на този етап първият, предложен от нас вариант за действие, не е възможен, бихме желали в рамките на социалния диалог и обсъжданията на Тристранния съвет да се постигне споразумение с Правителството за изготвянето и приемането на допълнителен нормативен акт, въвеждащ нарочни икономически мерки за подпомагане на производствения сектор, който е в директа връзка и силна зависимост от секторите, преки потърпевши от налагането на извънредните мерки.

Готови сме със своята експертиза и компетенции да се включим активно в последващите дискусии между бизнеса и Правителството по тези теми с конкретни данни и факти за връзката между пивоварната индустрия и ХоРеКа бизнеса.

Предварително благодарим за оказаното ни съдействие и сме на разположение за последващи консултации и срещи по повдигнатите въпроси.

С уважение,

Ивана Радомирова

Изпълнителен директор на СПБ

 


Съюз на пивоварите в България: Предложения за минимализиране на отрицателните ефекти, породени от COVID-19
Добави мнение