27.03.2020

ДО:       Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИКА

 

КОПИЕ:   ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:    ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТО-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИ, ПРЕУСТАНОВИЛИ РАБОТА ПОРАДИ ОБЯВЕНО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка с публикувания вариант на проекта на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение, Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА следните предложения за редакция на документа:

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1:

Чл. 1 да се промени, както следва:

(3) Компенсацията по ал. 1 е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режима по ал.1 и на което ще бъде запазена заетостта за период не по-малък от периода, за който cе изплащат компенсации. (подчертаното да отпадне) Компенсация не се дължи за работниците и служителите, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

МОТИВ

След отмяна на извънредното положение в България бизнесът няма да се възстанови автоматично на нивата, отпреди извънредното положение и поставянето на изискването не мотивира работодателя да не съкрати веднага служителя и да му покрива 40% от възнаграждението.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2

В Чл. 1 се добавя нова ал. (4)

(4) Компенсацията по ал. 1 включва поемане от държавата на разходите за социални осигуровки, дължими от работодател и работник по изплащаните от работодателите трудови възнаграждения.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3

В Чл. 2 се добавя нова т. 3.1:

3.1. или са декларирали над 25% спад в продажбите.

 

МОТИВ:

Регулацията ще осигури равнопоставеност между фирмите, изцяло или частично преустановили дейност и освободили служители, и тези, които по причина, наложени от държавен орган ограничения в дейността са в невъзможност да генерират пълен обем приходи.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4

В Чл. 2 се добавя нова т. 4:

 

4. Работодателят подава ежемесечно справка за лицата, които се преустановили работа по т. 3 за периода на извънредно положение и броя дни на преустановена работа. Лицата могат да са различни в различните месеци.

 

 

 

МОТИВ

Регулацията осигурява възможност за справедливо третиране на служителите и въз основа текущите нуждите на бизнеса предвид намалената дейност предоставя право на работодателя да осъществява ротация на наетите щатни служители от списъчния състав на персонала по негова преценка.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 5

Да отпадне т. 7: (7. запазят заетостта на лицата, за които са получили компенсация, за период не по-малък от 3 месеца след изтичане на периода, за който се изплащат компенсациите;)

 

МОТИВ

Също, както в Предложение 1

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 6

Чл. 4 да се промени, като следва

(1) Работодателят представя, включително и по електронен път в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 (подчертаното да отпадне), регистрация на фирмата на работодателя заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

 

МОТИВ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 7

Чл. 7 да се допълни със следния текст:

Работодателят се освобождава от задължението да заплати компенсация на служителите по чл. 4, ал. 2, т. 3, докато не получи компенсацията по този член.

 

 

Като Ви благодарим за Вашата ангажиронсост,

 

С уважение

ДАНИЕЛА СТОЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ УС

 


Становище на АБТТА относно проекта на ПМС за компенсиране на работодатели, засегнати от кризата с COVID-19
Добави мнение