31.03.2020

Изх. № / 31.03.2020 г.

ДО 

Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПОБЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА НС

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (сигнатура 002-01-14 от 31.03.2020 г.)

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА,

Представям на Вашето внимание становище на БСК по проекта на Закон за изменение и допълнение на държавния бюджет на Република България:

  1. Изразяваме подкрепа на възприетият подход при изготвяне на макроикономическия сценарий относно неувеличаване на данъчната тежест и ограничаване на разходите под 40% от очаквания БВП.
  2. Подкрепяме и увеличаването на капитала на Българската банка за развитие (ББР) за осигуряването на допълнителна ликвидност чрез портфейлни гаранции за търговските банки за обезпечаване на кредити на бизнеса в размер на 2,5 млрд. лв. и безлихвени кредити за лица в неплатен отпуск при запазване на трудовите правоотношения.
  3. Разбираме необходимостта от актуализация на бюджета на ДОО, съответно - поемане на допълнителен дълг за осигуряване на ресурс за предложените схеми. Едновременно с това, възразяваме на предложеното увеличение на допустимия максимален размер на държавния дълг към края на годината да бъде определен до 31.5 млрд. лева. Увеличението на допустимия лимит за поемане на нов дълг (до 10 млрд. лева) е почти двукратно по-голямо спрямо обема на заложеното в проектозакона увеличение на дефицита (3.5 млрд. лв.) и допълване на капитала на ББР (0.7 млрд. лв.).
  4. Допълнителни неизползвани към момента резерви съществуват във възможността за преструктуриране на бюджета и съкращаване на неефективните разходи.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Становище на БСК относно проекта за промяна на Закона за Държавния бюджет
Добави мнение