04.04.2020

04.04.2020 г.

 

ДО

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО:

Законопроект за изменени и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ЗМДВИП), сигн. 54-01-28 от 02.04.2020 г., внесен от н.п. на ПП ГЕРБ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С внесения законопроект се предлагат изменения в чл. 3 и чл. 4 на ЗМДВИП. Отменя се удължаването с един месец на сроковете, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти. Предлага се ново законодателно решение, с което при невъзможност за упражняване на право или изпълнение на задължение на частноправен субект поради уважителни причини, компетентният орган може да определи нов срок, който започва да тече след отпадане на причините. Като уважителни причини са посочени обстотелства, относими към физическите лица, включително тези, представляващи юридически лица.

Предлаганият подход ще доведе до казуистичност в третирането на различните субекти, оттам и до субективна преценка на органа, което може да доведе до различно третиране на лица в идентични ситуации.

В редица случаи, невъзможността за изпълнение на задълженията на частноправен субект, може да се дължи невъзможност на компетентния орган да изпълни свои насрещни задължения, поради прилагане на противоепидемични мерки, които също да водят до „уважителни причини“, поради които задължението не е изпълнено. Такава е ситуацията например в сектора на търговия с петрол и газ, където служители на контролния орган е необходимо да участват в технически и други проверки, като част от процедурата на изпълнение на задълженията.

Тази ситуация създава риск от негативни последици за задължените лица, в т.ч. и налагането на санкции за неизпълнение на задължения, които не могат да бъдат изпълнени поради необходимостта от участие на административния орган - технически и други текущи проверки, заделяне на задължителни запаси от горива, особено в други страни в ЕС и с оглед на въведените и там ограничения за борбата с COVID 19.

  Във връзка с горното предлагаме в §3 на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗМДВИП да се добави нова точка за създаване на нова алинея 2 на член 4 със следното съдържание:

Ал. 2. Когато изпълнение на задължение на частноправен субект е невъзможно поради прилагане на противоепидемични мерки, възпрепятстващи нормалната работа на контролни органи, срокът се удължава с един месец от отпадането на мерките.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ


Становище на БСК относно чл. 3 и 4 от ЗМДВИП
Добави мнение